Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Kuruluş Amacı

Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı’nda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma projeleri kapsamında mikrobiyolojik analizler, tanılar, kültür zenginleştirme ve izolasyonları yanında lisans öğrencilerinin rutin mikrobiyoloji laboratuvar uygulamaları yapılmaktadır. DPT, TÜBİTAK ve AİF Projeleri çerçevesi içinde değişik aerobik ve anaerobik bakterilerin saf kültürlerinin geliştirilmesi ve üretimleri çalışılmaktadır. İçme suyu, yeraltı suyu ve atıksularda bulunan bakteri, mantar, alg, maya ve protozoaların tanıları yapılmaktadır. Aktif çamur sistemlerinde bulunan flok ve ipliksi bakterilerin tanıları, çamur ve kompostta bulunabilecek tüm mikrobiyal gurupların tanı ve sayımları Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuarı’nda gerçekleştirilmektedir. Bakteri, balık, mantar, alg ve protozoalarla ilgili klasik ve zenginleştirilmiş tüm toksisite testleri ile balıkların kullanıldığı toksisite testleri ve ZSF (Zehirlilik Seyrelme Faktörü) analizleri yapılmaktadır. 

Analiz ve Testler: Toplam koliform tanısı ve sayımı, fekal koliform tanısı ve sayımı, toplam hücre sayımı, toplam aerobik bakteri sayımı, spor oluşturan bakteriler, spor oluşturmayan bakteri sayıları, demir bakterileri, mantar tayini ve sayımı, alg tayini ve sayımı, streptococcus feacalis tanısı ve sayımı, sülfür oksitleyici (thiobacillus sp.) bakteri tayini ve sayısı, sülfat redükleyen bakteri (desülfovibrio sp.) sayısı ve tanısı, proteolitik mikroorganizma tayini ve sayısı, maya tayini ve sayımı, asit oluşturan (asidofilik) bakteri tayini, actinomycetes tayini, nitrit oluşturan bakteri tayini, nitrat oluşturan bakteri tayini, selülolitik mikroorganizma tayini, protozoa tayini, atık sularda toksisite tayini (balık ve bakteri biyo-deneyleri), atık sularda toksisite tayini (bakteri toksisitesi), aktif çamurun mikrobiyolojik incelenmesi, zenginleştirilmiş bakteri toksisite testleri, metan çıkış oranlarının tespiti ve BOİ5 tayin sistemleri yapılabilmektedir. 

ANALİZLER LİSTESİ

DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuvarı TÜRKAK tarafından SU, ATIKSU, ARITMA ÇAMURU, SEDİMENT matrikslerinden aşağıda verilen parametreler için akredite olmuştur (Akreditasyon No: AB-0123-T / Rev. No: 010/ Tarih : 12.01.2018).

 

NO

Deney Adı

Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme–içi metotlar)

1

Numune Alınması, Taşınması ve Muhafazası

SM 9060 A-B

2

Toplam Koliform Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 B

3

Termotolerant Fekal Koliform Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 D

4

Fekal Streptococci Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9230 C

5

Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) Tayini

TS -5676 Ek 1, SKKY Ek 1

6

Toplam Koliform Sayımı

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM 9221 B-C

7

Fekal Koliform Sayımı

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM 9221 E

8

Fekal Streptococci Sayımı

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM 9230 B

9

Pseudomonas aeruginosa Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9213 E

10

Aerobik Endospor Tanısı ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9218 B

11

Klebsiella Tanısı ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 F

12

Asidik Çevrelerde Yaşayan Bakterilerin (Demir ve Kükürt bakterileri) Sayılması, Zenginleştirilmesi ve İzolasyonu)

En Muhtemel Sayı Tekniği

 

SM 9240 D

13

Salmonella Kalitatif  İzolasyon ve Tanı Yöntemleri

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM  9260 B – D

14

Clostridium perfiringens Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

TS 8020 EN 26461-2

15

Legionella Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9260 J

16

Toplam Bakteri Sayımı (22 °C ve 37°C)

Membran Filtrasyon Tekniği

ISO 6222

17

Mikrotox Akut Toksisite Testi

SM 8050 (A-B)

 

18

Daphnia magna Yüzde İnhibisyon Testi

 

SM 8711 (A – B – C)

19

Biyoayrışabilirlik Testi

 

OECD 301

OECD 302 A

OECD 303 A

OECD 314

20

Biyoakümülasyon Testi

 

OECD 305

21

Balık Akut Toksisite Testi

OECD 203

22

Enterovirüs Tanısı ve Sayısı

SM 9510 B, C, F, G

23

Staphylococcus aureus Tanısı ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9213  B

24

Helmint Yumurta Tanısı ve Sayısı

İşletme İçi Metod: DEÜ – MBL  – M01

25

Daphnia magna Akut Toksisite Testi  (% inhibisyon cinsinden)

ISO/EN/DIN 6341

26

Aktif Çamurda Nitrifikasyon Yapan Mikroorganizmaların İnhibisyonunu Değerlendiren Toksisite Testi

DIN/EN ISO 9509

27

Microtox Akut Toksisite Testi 
( %  İnhibisyon Cinsinden)

 

ISO/EN/DIN 11348

28

Mantar Tayini

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9610 A,C,D

29

Maya Tayini
Seyreltme Plaka Tekniği

SM 9610 E

30

Protozoa (Giardia sp. ve Cryptosporidium sp.) Tanısı ve Sayımı

 

SM 9711 B ;
İşletme İçi Metod: DEÜ – MBL  – M02

31

Actinomycetes Tanısı ve Sayımı

 Seyreltme Plaka Tekniği

 

SM 9250 B

32

Campylobacter jejuni Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9260 G

33

Aeromonas Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9260 L

34

Mycobacterium Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9260 M

35

Leptospira Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

 

SM 9260 I

36

Shigella Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9260 E

37

Nitrifikasyon yapan bakteri Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9245 B

38

Vibrio Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

SM 9260 H

39

Bacillus cereus Tanısı ve Sayımı

 

Seyreltme Plaka Tekniği

 

 

ISO 7932

40

Yersinia enterocolitica Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

 

SM 9260 K

42

Listeria  Tanısı ve Sayımı

 Seyreltme Plaka Tekniği

 

 

ISO 11290-1

43

Bifidobacterium Tanısı ve Sayımı

 

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod  DEÜ–MBL –M03

44

E.coli Serotip 0157 Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M04

45

Pseudokircherinella supcapitata Alg Büyüme İnhibisyon Testi
(Spesifik Büyüme Hızı EC50 değeri Hesaplanması)

OECD, 201

46

Psikrofilik Psychrobacter sp. Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M05

47

Enzim Substrat Koliform Testi

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM 9223 B

     

48

Kolifaj Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

SM 9224 A-B

49

Cronobacter sakazakii Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M06

50

Ozmofilik Mantar Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M07

51

Legionella pneumophyla Tanısı ve Sayımı

 

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M08

52

Ozmofilik Maya Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M09

53

Bacillus anthracis Tanısı ve Sayımı

 

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M10

54

Bacillus subtilis Sporu Germinasyon Toksisite Testi

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M11

55

Penicillium sp. Sporu Germinasyon Toksisite Testi

 

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M12

56

Guaiacol Üreten Termofilik ve Asidofilik Bakteri Tanısı ve Sayımı

 

En Muhtemel Sayı Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M13

57

Burkholderia Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M14

58

Lipid parçalayan Bakteri Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M15

59

Lactobacillus Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M16

60

Lactococcus Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M17

61

Acinetobacter Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M18

62

SPAC Değerinin Saptanması

NSP/ANSI 60, 2016

63

LED50 Deneyi

Guidance for Benchmark Dose BMD Approach Quantal Data, September 2004

64

LED10 Deneyi

NSP/ANSI 61 – 2016

65

LOAEL Deneyi

EPA 748-B12-001, 2012

66

NOAEL Deneyi

EPA-748-B12-001, 2012

67

Testte Belli Bir Sürede Belli Sıcaklıklarda Numunenin Tutulması

İşletme İçi Metot/ DEÜ–MBL–M 49 (de Reu ve diğ.,1993)

68

 Testte Sıcaklık Artışının Saptanması    İşletme İçi Metot/ DEÜ–MBL–M 49 (de Reu ve diğ.,1993)
69  Otoklavda İstenen Bir Sıcaklık, Süre ve Basınçta Tutma Testi İşletme İçi Metot/ DEÜ–MBL–M 50 (Wang ve diğ.,2017)
70  Bakteri İnaktivasyon Testleri (Klebsiella pneumaonia ATCC 31488  ; Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus ATCC 33592 ; Escherichia coli ATCC 3509 (RSHM NO: 5036) ; Bacillus cereus
ATCC 10876)
Sırasıyla : (SM 9222 F, SM 9213  B, SM 9222 D, ISO 7932)
71  Virüs İnaktivasyon Testleri     (Enterovirus) SM 9510 B, C, F, G
72  Fungus-Mantar İnaktivasyon Testleri  (Toplam Mantar, Aspergillus niger ; Penicillium sp.) SM 9610 A,C,D
73 Fungusid Testi SM 9610 A,C,D
74 Bakterisid Testi Sırasıyla : (SM 9222 F, SM 9213  B, SM 9222 D, ISO 7932)
75 Virüsid Testi  SM 9510 B, C, F, G
76 E.coli NCTC 10538 İLE BAKTERİ BİYOSİDAL ETKİNİN SAPTANMASI( BAKTERİSİD ETKİ SAPTAMA) ECHA Guidance on the Biocidal Products Regulations VOLUME I ( Parts A+B+C)  ve VOLUME II( Parts B+C)( version 3, 2018, NF EN 1276,   SM 9222 D
77 S.aureus ATCC  6538 İLE BAKTERİ BİYOSİDAL ETKİNİN SAPTANMASI( BAKTERİSİD ETKİSAPTAMA) ECHA Guidance on the Biocidal Products Regulations VOLUME I ( Parts A+B+C)  ve VOLUME II( Parts B+C)( version 3, 2018, NF EN 1276, M 9213 B
78 Mycobacterium terrae ATCC 15755 İLE BAKTERİ BİYOSİDAL ETKİNİN SAPTANMASI( BAKTERİSİD ETKİ SAPTAMA) ECHA Guidance on the Biocidal Products Regulations VOLUME I ( Parts A+B+C)  ve VOLUME II( Parts B+C)( version 3, 2018, NF EN 1276, SM 9260 M
79 Aspergillus brasilensis ATCC  16404  İLE MANTAR/FUNGUS BİYOSİDAL ETKİNİN SAPTANMASI( FUNGUSİD ETKİ SAPTAMA) ECHA Guidance on the Biocidal Products Regulations VOLUME I ( Parts A+B+C)  ve VOLUME II( Parts B+C)( version 3, 2018, TSE 13624 , SM 9610 A,C,D
80 Enterovirus  Polio PK (VERO, Ege Tıp Fak. Viroloji/Hücre kültürü ) İLE VİRÜS BİYOSİDAL ETKİNİN SAPTANMASI( VİRUSİD  ETKİ SAPTAMA ECHA Guidance on the Biocidal Products Regulations VOLUME I ( Parts A+B+C)  ve VOLUME II( Parts B+C)( version 3, 2018, TSE 14476,  SM 9510 B, C, F, G

 

 

 

DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuvarı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafından  KOMPOST TEBLİĞİ ve TEHLİKELİ ATIK 3B ANALİZLERİ  için atık, tehlikeli atık, kompost, mikrobiyoloji matrikslerinden aşağıda verilen parametreler için akredite olmuştur (Belge no: Y-35 /138/ 2016, Düzenleme tarihi 01.06.2018).

 

EK-3/B TEHLİKELİ ATIK ANALİZ PARAMETRELERİ – BİYOTEST YÖNTEMLERİ

 

 

NO

 

PARAMETRE

METOD

METOD ADI

1

Mobilitenin İndirgenmesi

 

OECD   TG 202

Daphnia magna ile Akut Zehirlilik Testi

2

Büyümenin İndirgenmesi

 

OECD TG 201

Tatlı su Algi ile Kronik Zehirlilik Testi

3

Akut Zehirlilik Testi

 

EN ISO 11348

Luminous Bakterileri İle Akut Zehirlilik Testi

4

Büyümenin indirgenmesi

 

OECD TG 221

Su Bitkileri İle Kronik Zehirlilik Testi

5

Gen İndirgenmesi

 

ISO 13829

Bakteride Gen‐toksisitesi testi

6

Hücre yenilenmesi

 

ISO 10712

Pseudomonas putida ile Bakteri Testi

7

Kronik Zehirlilik Testi; 
(48 Saat Sonra Ölüm Oranı)

 

ISO 20666

Zooplankton İle Kronik Zehirlilik

8

Ölüm Oranı

 

ISO 20665

Su Piresi İle Kronik Zehirlilik Testi

9

Kurtların Ölüm Oranı

 

ISO 11268‐1

Yağmur Kurdu İle Akut Zehirlilik Testi

10

Enzim Aktivitesi

 

TS EN ISO 18187

Bakteri ile Temas Testi

11

Üremeleri Üzerindeki Etki

 

TS EN ISO 16387

Kurtlarda Kronik Zehirlilik Testi

 

KOMPOST ANALİZLERİ (29286 sayılı RG KOMPOST TEBLİĞİ)

KOMPOST KARARLILIK PARAMETRELERİ

 

NO

 

PARAMETRE

METOD

METOD ADI

12

OUR Testi

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 19

Hesaplama Yöntemi

 

13

CO2 Oluşum Oranı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 20

CO2 Oluşum Oranı

 

14

Komposttaki Yabani  Ot Değeri

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 23

Yabani Ot Değeri  Limitleri

 

15

Dewar Testi

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 21

Kompost Kalitesinin  Saptanması

 

16

Solvita Testi

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 22

Kompost Kararlılık Testi

 

 

 

KOMPOST ANALİZLERİ (29286 sayılı RG KOMPOST TEBLİĞİ)

 

 

KOMPOST KARARLILIK PARAMETRELERİ

 

 

NO

 

PARAMETRE

METOD

METOD ADI

17

Patojenler : Toplam Bakteri Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 27

Membran Süzme Metodu

18

Patojenler : Enterobactericea grubu Bakteriler Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 24

Membran Süzme Metodu

19

Patojenler : Mycobacterium sp. Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 28

Mycobacterium Tanısı ve Sayımı

20

Patojenler : Toplam Maya Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 29

Yayma Tekniğiyle

21

Patojenler : Toplam Küf Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 30

Membran Süzme Metodu

22

Patojenler : Salmonella sp. Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 31
İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 32

 

Salmonella’nın Kalitatif İzolasyonu ve Tanımlanması

 

En Muhtemel Sayı (EMS) Metodu

23

Patojenler : Staphylococcus aureus Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 33

Staphylococcus aureus Tanısı ve Sayımı

24

Patojenler : Bacillus cereus Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 36

Bacillus cereus Tanısı ve Sayımı

25

Patojenler : Bacillus anthracis Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 10

Bacillus antrachis Tanısı ve Sayımı

26

Patojenler : Clostridium sp. Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 34

Membran Süzme Metodu

27

Patojenler : Clostridium perfiringens Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 35

Membran Süzme Metodu

28

Patojenler : Listeria sp. Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 37

Listeria’nın Sayımı ve Tanısı

29

Patojenler : Staphylococcal Enterotoksin

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 26

Staphylococcal Enterotoksin
Oluşturan Stafilokokki Sayımı

30

Patojenler : E.coli Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 38

Membran Süzme Metodu

 

MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER

 

 

NO

 

PARAMETRE

METOD

METOD ADI

31

E.coli

SM 9221 E 

 

SM 9222 D

En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi

 

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

32

Enterovirus

SM 9510 B,C,F,G

Enterovirus Tayini

 

33

Fekal Koliform

SM 9221 E 

 

SM 9222 D

En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi

 

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

34

Fekal Streptokok

SM 9230 B

 

SM 9230 C

En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi

 

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

35

Salmonella Kalitatif İzolasyon

SM 9260 B

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

36

Toplam Koliform

SM 9221 B-C

 

SM 9222 B

En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi

 

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

CİHAZ ENVANTERİ

Sıra No
Cihaz No
Cihazın Adı
Cihazın Markası
Cihazın Modeli
1 MBL.CHZ.002 İnkübatör Nüve Nüve EN500
2 MBL.CHZ.003 Vakum pompası (oil-less vacum pump) TODAYS ROCKER 500
3 MBL.CHZ.007 Öze Ucu Sterilizatörü SİRİUS Baygen
4 MBL.CHZ.008 Terazi GEC AVERY CB 053-10ABAA GA
5 MBL.CHZ.009 İnkübatör SANYO GALLENKAMP IR700 SG
6 MBL.CHZ.010 Buzdolabı Profilo BD P 1355
7 MBL.CHZ.011 Oksijenmetre WTW Oxi 330 /SET
8 MBL.CHZ.012 Isıtıcılı karıştırıcı LABART SH-5
9 MBL.CHZ.013 Otoklav ALP CL- 40L
10 MBL.CHZ.014 pH metre WTW pH 330i
11 MBL.CHZ.015 Sterilizatör Nüve FN – 500
12 MBL.CHZ.016 Deiyonize saf su cihazı ELGA PURELAB UHQ II
13 MBL.CHZ.019 Isıtıcılı karıştırıcı LABART SH-5
14 MBL.CHZ.020 Cam tipi klima ARÇELİK 1870
15 MBL.CHZ.021 Isıtıcılı Karıştırıcı IKA RH Basic 2
16 MBL.CHZ.022 İnkübatör Nüve EN500
17 MBL.CHZ.024 Steril kabin Nüve MN 120
18 MBL.CHZ.025 Steril kabin Nüve LN 090
19 MBL.CHZ.026 Buzdolabı VESTEL DIVA 555DEEP
20 MBL.CHZ.027 Mikroskop LEICA DM 500
21 MBL.CHZ.028 Termohigrobarometre TFA
22 MBL.CHZ.029 Termohigrobarometre TFA
23 MBL.CHZ.031 İnkübatör Nüve EN400
24 MBL.CHZ.032 Sterilizatör STUART SCIENTIFIC
25 MBL.CHZ.033 Duvar tipi mono split klima VESTEL BIOPLUS-12
26 MBL.CHZ.034 Duvar tipi mono split klima VESTEL BIOPLUS-12
27 MBL.CHZ.035 Buzdolabı BOSCH KDN49V00NE
28 MB.CHZ.036 Saf su cihazı ISOLAB WS 350
29 MBL.CHZ.037 Terazi Ohaus Pioneer PA214C
30 MBL.CHZ.040 Fotometre Merck NOVA 60
31 MBL.CHZ.041 Spektrofotometre Aquamate Helios-Aquamate
32 MBL.CHZ.042 Termoreaktör ISCO ISCO0050-RECOD1
33 MBL.CHZ.044 Koloni sayıcı Stuart scientific 6489
34 MBL.CHZ.045 Buzdolabı Electrolux NB5298XREEN
35 MBL.CHZ.046 Buzdolabı Electrolux NB5298XREEN
36 MBL.CHZ.047 Terazi PRECISA XB 220 A
37 MBL.CHZ.048 GC-MS Agılent 7890-A (GC)
38 MBL.CHZ.049 HPLC Agılent 1100 Series
39 MBL.CHZ.050 Buzdolabı BOSCH KDN30V00
40 MBL.CHZ.051 Duvar tipi split klima Vestel BIOPLUS-12
41 MBL.CHZ.052 pH metre ve probu WTW 2F 30 – 104211
42 MBL.CHZ.054 İnkübatör ve BOI5 seti WTW TS606 /2-i
43 MBL.CHZ.055 Termoreaktör WTW CR 4200
44 MBL.CHZ.056 Mikroskop OLYMPUS BX 51 DP 72
45 MBL.CHZ.057 Otoklav SYSTEC SYSTEC
46 MBL.CHZ.058 Vakum pompası (oil tess) TODAYS ROCKER 500
47 MBL.CHZ.059 Microthox cihazı Dr. Hatch Lange Lumistox 300
48 MBL.CHZ.060 Santrifüj HETTICH UNIVERSAL 320
49 MBL.CHZ.061 Klima Beko  
50 MBL.CHZ.062 Spektrofotometre TS/UV/VIS 17-1885-01-0105
51 MBL.CHZ.063 Bulaşık makinesi Beko  
52 MBL.CHZ.064 Termohigrobarometre TFA
53 MBL.CHZ.066 Derin Dondurucu UĞUR U DD 400 BK
54 MBL.CHZ.068 Isıtıcılı karıştırıcı VISESTIR MISH-20A
55 MBL.CHZ.069 Isıtıcılı karıştırıcı VISESTIR MISH-20A
56 MBL.CHZ.070 Duvar tipi mono split klima Beko
57 MBL.CHZ.071 Duvar tipi mono split klima Beko
58 MBL.CHZ.072 pH-metre WTW pH 3110
59 MBL.CHZ.073 Karbondioksit Tüpü Linde
60 MBL.CHZ.074 Göz ve Vücut Duşu

PERSONEL LİSTESİ

  • Prof. Dr. Delia Teresa SPONZA (Laboratuvar Sorumlusu)
  • Ar. Gör. Dr. Gökçe GÜNEY
  • Biyolog Nefise ERDİNÇMER

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuvarı Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR 

Labratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Delia Teresa SPONZA
Labratuvar Sorumlusu Telefon: (0232) 301 71 19
Labratuvar Telefon: (0232) 301 70 82
Faks: (0232) 453 11 43

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ