Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı’nda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma projeleri kapsamında mikrobiyolojik analizler, tanılar, kültür zenginleştirme ve izolasyonları yanında lisans öğrencilerinin rutin mikrobiyoloji laboratuvar uygulamaları yapılmaktadır. DPT, TÜBİTAK ve AİF Projeleri çerçevesi içinde değişik aerobik ve anaerobik bakterilerin saf kültürlerinin geliştirilmesi ve üretimleri çalışılmaktadır. İçme suyu, yeraltı suyu ve atıksularda bulunan bakteri, mantar, alg, maya ve protozoaların tanıları yapılmaktadır. Aktif çamur sistemlerinde bulunan flok ve ipliksi bakterilerin tanıları, çamur ve kompostta bulunabilecek tüm mikrobiyal gurupların tanı ve sayımları Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuarı’nda gerçekleştirilmektedir. Bakteri, balık, mantar, alg ve protozoalarla ilgili klasik ve zenginleştirilmiş tüm toksisite testleri ile balıkların kullanıldığı toksisite testleri ve ZSF (Zehirlilik Seyrelme Faktörü) analizleri yapılmaktadır. 

Analiz ve Testler: Toplam koliform tanısı ve sayımı, fekal koliform tanısı ve sayımı, toplam hücre sayımı, toplam aerobik bakteri sayımı, spor oluşturan bakteriler, spor oluşturmayan bakteri sayıları, demir bakterileri, mantar tayini ve sayımı, alg tayini ve sayımı, streptococcus feacalis tanısı ve sayımı, sülfür oksitleyici (thiobacillus sp.) bakteri tayini ve sayısı, sülfat redükleyen bakteri (desülfovibrio sp.) sayısı ve tanısı, proteolitik mikroorganizma tayini ve sayısı, maya tayini ve sayımı, asit oluşturan (asidofilik) bakteri tayini, actinomycetes tayini, nitrit oluşturan bakteri tayini, nitrat oluşturan bakteri tayini, selülolitik mikroorganizma tayini, protozoa tayini, atık sularda toksisite tayini (balık ve bakteri biyo-deneyleri), atık sularda toksisite tayini (bakteri toksisitesi), aktif çamurun mikrobiyolojik incelenmesi, zenginleştirilmiş bakteri toksisite testleri, metan çıkış oranlarının tespiti ve BOİ5 tayin sistemleri yapılabilmektedir. 

ANALİZLER LİSTESİ

DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuvarı TÜRKAK tarafından SU, ATIKSU, ARITMA ÇAMURU, SEDİMENT matrikslerinden aşağıda verilen parametreler için akredite olmuştur (Akreditasyon No: AB-0123-T / Rev. No: 010/ Tarih : 12.01.2018).

 

NO

Deney Adı

Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme–içi metotlar)

1

Numune Alınması, Taşınması ve Muhafazası

SM 9060 A-B

2

Toplam Koliform Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 B

3

Termotolerant Fekal Koliform Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 D

4

Fekal Streptococci Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9230 C

5

Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) Tayini

TS -5676 Ek 1, SKKY Ek 1

6

Toplam Koliform Sayımı

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM 9221 B-C

7

Fekal Koliform Sayımı

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM 9221 E

8

Fekal Streptococci Sayımı

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM 9230 B

9

Pseudomonas aeruginosa Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9213 E

10

Aerobik Endospor Tanısı ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9218 B

11

Klebsiella Tanısı ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 F

NO

Deney Adı

Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme–içi metotlar)

12

Asidik Çevrelerde Yaşayan Bakterilerin (Demir ve Kükürt bakterileri) Sayılması, Zenginleştirilmesi ve İzolasyonu)

En Muhtemel Sayı Tekniği

 

SM 9240 D

13

Salmonella Kalitatif  İzolasyon ve Tanı Yöntemleri

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM  9260 B – D

14

Clostridium perfiringens Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

TS 8020 EN 26461-2

15

Legionella Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9260 J

16

Toplam Bakteri Sayımı (22 °C ve 37°C)

Membran Filtrasyon Tekniği

ISO 6222

17

Mikrotox Akut Toksisite Testi

SM 8050 (A-B)

 

18

Daphnia magna Yüzde İnhibisyon Testi

 

SM 8711 (A – B – C)

19

Biyoayrışabilirlik Testi

 

OECD 301

OECD 302 A

OECD 303 A

OECD 314

20

Biyoakümülasyon Testi

 

OECD 305

21

Balık Akut Toksisite Testi

OECD 203

22

Enterovirüs Tanısı ve Sayısı

SM 9510 B, C, F, G

23

Staphylococcus aureus Tanısı ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9213  B

NO

Deney Adı

Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme–içi metotlar)

24

Helmint Yumurta Tanısı ve Sayısı

İşletme İçi Metod: DEÜ – MBL  – M01

25

Daphnia magna Akut Toksisite Testi  (% inhibisyon cinsinden)

ISO/EN/DIN 6341

26

Aktif Çamurda Nitrifikasyon Yapan Mikroorganizmaların İnhibisyonunu Değerlendiren Toksisite Testi

DIN/EN ISO 9509

27

Microtox Akut Toksisite Testi 
( %  İnhibisyon Cinsinden)

 

ISO/EN/DIN 11348

28

Mantar Tayini

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9610 A,C,D

29

Maya Tayini
Seyreltme Plaka Tekniği

SM 9610 E

30

Protozoa (Giardia sp. ve Cryptosporidium sp.) Tanısı ve Sayımı

 

SM 9711 B ;
İşletme İçi Metod: DEÜ – MBL  – M02

31

Actinomycetes Tanısı ve Sayımı

 Seyreltme Plaka Tekniği

 

SM 9250 B

32

Campylobacter jejuni Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9260 G

33

Aeromonas Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9260 L

34

Mycobacterium Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9260 M

35

Leptospira Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

 

SM 9260 I

NO

Deney Adı

Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme–içi metotlar)

36

Shigella Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9260 E

37

Nitrifikasyon yapan bakteri Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9245 B

38

Vibrio Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

SM 9260 H

39

Bacillus cereus Tanısı ve Sayımı

 

Seyreltme Plaka Tekniği

 

 

ISO 7932

40

Yersinia enterocolitica Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

 

SM 9260 K

42

Listeria  Tanısı ve Sayımı

 Seyreltme Plaka Tekniği

 

 

ISO 11290-1

43

Bifidobacterium Tanısı ve Sayımı

 

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod  DEÜ–MBL –M03

44

E.coli Serotip 0157 Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M04

45

Pseudokircherinella supcapitata Alg Büyüme İnhibisyon Testi
(Spesifik Büyüme Hızı EC50 değeri Hesaplanması)

OECD, 201

46

Psikrofilik Psychrobacter sp. Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M05

47

Enzim Substrat Koliform Testi

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM 9223 B

NO

Deney Adı

Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme–içi metotlar)

48

Kolifaj Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

SM 9224 A-B

49

Cronobacter sakazakii Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M06

50

Ozmofilik Mantar Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M07

51

Legionella pneumophyla Tanısı ve Sayımı

 

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M08

52

Ozmofilik Maya Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M09

53

Bacillus anthracis Tanısı ve Sayımı

 

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M10

54

Bacillus subtilis Sporu Germinasyon Toksisite Testi

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M11

55

Penicillium sp. Sporu Germinasyon Toksisite Testi

 

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M12

56

Guaiacol Üreten Termofilik ve Asidofilik Bakteri Tanısı ve Sayımı

 

En Muhtemel Sayı Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M13

57

Burkholderia Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M14

58

Lipid parçalayan Bakteri Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M15

59

Lactobacillus Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M16

NO

Deney Adı

Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme–içi metotlar)

60

Lactococcus Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M17

61

Acinetobacter Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M18

62

SPAC Değerinin Saptanması

NSP/ANSI 60, 2016

63

LED50 Deneyi

Guidance for Benchmark Dose BMD Approach Quantal Data, September 2004

64

LED10 Deneyi

NSP/ANSI 61 – 2016

65

LOAEL Deneyi

EPA 748-B12-001, 2012

66

NOAEL Deneyi

EPA-748-B12-001, 2012

 

 

DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuvarı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafından  KOMPOST TEBLİĞİ ve TEHLİKELİ ATIK 3B ANALİZLERİ  için atık, tehlikeli atık, kompost, mikrobiyoloji matrikslerinden aşağıda verilen parametreler için akredite olmuştur (Belge no: Y-35 /138/ 2016, Düzenleme tarihi 01.06.2018).

 

EK-3/B TEHLİKELİ ATIK ANALİZ PARAMETRELERİ – BİYOTEST YÖNTEMLERİ

 

 

NO

 

PARAMETRE

METOD

METOD ADI

1

Mobilitenin İndirgenmesi

 

OECD   TG 202

Daphnia magna ile Akut Zehirlilik Testi

2

Büyümenin İndirgenmesi

 

OECD TG 201

Tatlı su Algi ile Kronik Zehirlilik Testi

3

Akut Zehirlilik Testi

 

EN ISO 11348

Luminous Bakterileri İle Akut Zehirlilik Testi

4

Büyümenin indirgenmesi

 

OECD TG 221

Su Bitkileri İle Kronik Zehirlilik Testi

5

Gen İndirgenmesi

 

ISO 13829

Bakteride Gen‐toksisitesi testi

6

Hücre yenilenmesi

 

ISO 10712

Pseudomonas putida ile Bakteri Testi

7

Kronik Zehirlilik Testi; 
(48 Saat Sonra Ölüm Oranı)

 

ISO 20666

Zooplankton İle Kronik Zehirlilik

8

Ölüm Oranı

 

ISO 20665

Su Piresi İle Kronik Zehirlilik Testi

9

Kurtların Ölüm Oranı

 

ISO 11268‐1

Yağmur Kurdu İle Akut Zehirlilik Testi

10

Enzim Aktivitesi

 

TS EN ISO 18187

Bakteri ile Temas Testi

11

Üremeleri Üzerindeki Etki

 

TS EN ISO 16387

Kurtlarda Kronik Zehirlilik Testi

 

KOMPOST ANALİZLERİ (29286 sayılı RG KOMPOST TEBLİĞİ)

KOMPOST KARARLILIK PARAMETRELERİ

 

NO

 

PARAMETRE

METOD

METOD ADI

12

OUR Testi

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 19

Hesaplama Yöntemi

 

13

CO2 Oluşum Oranı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 20

CO2 Oluşum Oranı

 

14

Komposttaki Yabani  Ot Değeri

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 23

Yabani Ot Değeri  Limitleri

 

15

Dewar Testi

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 21

Kompost Kalitesinin  Saptanması

 

16

Solvita Testi

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 22

Kompost Kararlılık Testi

 

 

 

KOMPOST ANALİZLERİ (29286 sayılı RG KOMPOST TEBLİĞİ)

 

 

KOMPOST KARARLILIK PARAMETRELERİ

 

 

NO

 

PARAMETRE

METOD

METOD ADI

17

Patojenler : Toplam Bakteri Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 27

Membran Süzme Metodu

18

Patojenler : Enterobactericea grubu Bakteriler Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 24

Membran Süzme Metodu

19

Patojenler : Mycobacterium sp. Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 28

Mycobacterium Tanısı ve Sayımı

20

Patojenler : Toplam Maya Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 29

Yayma Tekniğiyle

21

Patojenler : Toplam Küf Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 30

Membran Süzme Metodu

22

Patojenler : Salmonella sp. Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 31
İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 32

 

Salmonella’nın Kalitatif İzolasyonu ve Tanımlanması

 

En Muhtemel Sayı (EMS) Metodu

23

Patojenler : Staphylococcus aureus Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 33

Staphylococcus aureus Tanısı ve Sayımı

24

Patojenler : Bacillus cereus Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 36

Bacillus cereus Tanısı ve Sayımı

25

Patojenler : Bacillus anthracis Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 10

Bacillus antrachis Tanısı ve Sayımı

26

Patojenler : Clostridium sp. Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 34

Membran Süzme Metodu

27

Patojenler : Clostridium perfiringens Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 35

Membran Süzme Metodu

28

Patojenler : Listeria sp. Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 37

Listeria’nın Sayımı ve Tanısı

29

Patojenler : Staphylococcal Enterotoksin

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 26

Staphylococcal Enterotoksin
Oluşturan Stafilokokki Sayımı

30

Patojenler : E.coli Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 38

Membran Süzme Metodu

 

MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER

 

 

NO

 

PARAMETRE

METOD

METOD ADI

31

E.coli

SM 9221 E 

 

SM 9222 D

En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi

 

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

32

Enterovirus

SM 9510 B,C,F,G

Enterovirus Tayini

 

33

Fekal Koliform

SM 9221 E 

 

SM 9222 D

En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi

 

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

34

Fekal Streptokok

SM 9230 B

 

SM 9230 C

En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi

 

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

35

Salmonella Kalitatif İzolasyon

SM 9260 B

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

36

Toplam Koliform

SM 9221 B-C

 

SM 9222 B

En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi

 

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

 

 

 

 

PERSONEL LİSTESİ

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuvarı Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR 

Labratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Delia Teresa SPONZA
Labratuvar Sorumlusu Telefon: (0232) 301 71 19
Labratuvar Telefon: (0232) 301 70 82
Faks: (0232) 453 11 43

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ