Öğretim Programı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (DEÜ – ÇMB), Türkiye’de lisans eğitimi veren ilk Çevre Mühendisliği Bölümüdür. 1975 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesine bağlı olarak kurulan Bölüm, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinin oluşturulmasıyla Mühendislik-Mimarlık Fakültesi içerisinde yer almıştır. 1992 tarihinde Mimarlık ve Şehir Bölge Planlama Bölümlerinin bu Fakülteden ayrılmasından sonra da Mühendislik Fakültesi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Bölümün öğretime başladığı 1975 yılından, 1992 yılına kadar örgün öğretim programı uygulanmıştır. 1992-1997 yılları arasında ikinci öğretim programı yürütülmüş, ancak, 1997 tarihinde son verilmiştir. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünde Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Lisansüstü programının eğitim dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece
Çevre Mühendisliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi
Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diploması, ülke genelinde yapılan Ögrenci Seçme Sınavı sonucu yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 60 iş günü (12 hafta) süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)
Programın amacı, Çevre mühendisliği ile ilgili süreçlerin tasarımını, inşaatını ve işletmesini yapabilen; çevre teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarında yer alabilen; çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımı için çevre yönetim araçlarını uygulayabilen; bireysel veya takım olarak çalışabilen mezunlar yetiştirmektir. Programda çevre kimyası ve çevre mikrobiyolojisi, ekoloji, hidroloji, çevresel yapılara yönelik imalat ve zemin bilgisi, çevre mühendisliği ile ilgili temel işlemler, kimyasal ve biyolojik prosesler, su ve atıksu arıtımı, su getirme ve kanalizasyon, katı atıkların yönetimi, deniz deşarjları, hava kirliliği kontrolü ve çevre yönetim sistemlerine ilişkin dersler verilmektedir. Başarılı öğrenciler İnşaat Mühendisliği Programında Çift Anadal Lisans Programı (ÇAP) ve/veya Yandal Programını tamamlayabilirler. ÇAP programını tamamlayan öğrencilere ikinci bir dalda diploma; Yandal programını tamamlayanlara ise ikinci dalda sertifika verilmektedir. Bölüm 2006 yılından buyana MÜDEK tarafından akreditedir ve 2011’den bu yana EUR-ACE etiketine sahiptir. 2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupa’da kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci (Avrupa Yükseköğretim Alanı uyum çalışmaları) başlamıştır. Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki Etiketini almıştır ve 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yaparak öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyen, Bölümün 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında 11; FARABİ programı kapsamında 20 ikili anlaşması bulunmaktadır. Bölümde bulunan Atıksu, Hava Kirliliği, Çevre Mikrobiyolojisi ve Arıtma Çamurları araştırma laboratuvarları olmalarının yanı sıra endüstriye ölçüm hizmeti vermektedir. Laboratuvarlar ölçüm hizmetinin garantisini sağlamak amacıyla kalite sistemi ve akreditasyon çalışmaları yürütmektedir. Ölçüm laboratuvarları TÜRKAK Akreditasyon Sertifikasına ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ölçüm Yeterliliği Sertifikasına sahiptir. Su Laboratuvarı, Atık Biyoproses Laboratuvarı, Katı Atıklar ve Toprak Kirliliği Laboratuvarı da öğrencilere eğitim; endüstriye, özel ve kamu kuruluşlarına ise bilimsel projelerde destek vermektedir. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2013 yılı itibari ile 13 profesör, 3 doçent, 7 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 9 araştırma görevlisi, 4 uzman, 3 teknisyen, 1 kimyager ve 1 mühendisten oluşan akademik kadro ile sürmektedir. Çevre Mühendisliği Bölümü; nitelikli ve alanında deneyimli akademik ve teknik kadrosu, gelişmiş laboratuvarlarda araştırma olanakları, uzun yıllara dayalı güçlü akademik ve teknik altyapısı ile kamu, yerel yönetimler, sanayi ve diğer özel sektör kuruluşlarıyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte sağlanacak işbirliği kapsamında hizmet vermektedir.

Temel Program Kazanımları

Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız gerek kamu gerekse özel sektörde istihdam edilebilirler. Başlıca kamu kuruluşları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Su ve Orman Bakanlığı, Bu bakanlıklara bağlı genel müdürlükler (DSİ gibi), bakanlıkların il müdürlükleri, Belediyeler ve onlara bağlı su ve kanalizasyon idareleri, vb. sayılabilir. Özel sektörde ise her türlü endüstrinin çevre kirliliği ve atık yönetimi, iş sağlığı ve işçi güvenliği gibi departmanlarında görev alabilirler. Ayrıca mezunlarımız, Altyapı ve Çevre yatırımlarının planlama, tasarım, inşaat, işletme gibi hizmetlerini gerçekleştiren Mühendislik firmalarını oluşturabilmekte veya buralarda istihdam edilebilmektedir. Bunun yanı sıra son günlerde gündemde olan çevre denetçiliği görevlisi konumunda da çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İkinci düzey programlara başvurabilir. 

Ders Yapısı ve Kredileri

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.phpKOD=5683) ve Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://eng.deu.edu.tr/index.php/tr/oeretim-ve-snav-uygulama-esaslarhhhhhfgf) ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD mezuniyet notu ise CC dir.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 60 iş günü süreli stajını vebitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 / 4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı, yarı zamanlı, e-öğrenme)

Tamgün