Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Kuruluş Amacı

Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı’nda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma projeleri kapsamında mikrobiyolojik analizler, tanılar, kültür zenginleştirme ve izolasyonları yanında lisans öğrencilerinin rutin mikrobiyoloji laboratuvar uygulamaları yapılmaktadır. DPT, TÜBİTAK ve AİF Projeleri çerçevesi içinde değişik aerobik ve anaerobik bakterilerin saf kültürlerinin geliştirilmesi ve üretimleri çalışılmaktadır. İçme suyu, yeraltı suyu ve atıksularda bulunan bakteri, mantar, alg, maya ve protozoaların tanıları yapılmaktadır. Aktif çamur sistemlerinde bulunan flok ve ipliksi bakterilerin tanıları, çamur ve kompostta bulunabilecek tüm mikrobiyal gurupların tanı ve sayımları Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuarı’nda gerçekleştirilmektedir. Bakteri, balık, mantar, alg ve protozoalarla ilgili klasik ve zenginleştirilmiş tüm toksisite testleri ile balıkların kullanıldığı toksisite testleri ve ZSF (Zehirlilik Seyrelme Faktörü) analizleri yapılmaktadır. 

Analiz ve Testler: Toplam koliform tanısı ve sayımı, fekal koliform tanısı ve sayımı, toplam hücre sayımı, toplam aerobik bakteri sayımı, spor oluşturan bakteriler, spor oluşturmayan bakteri sayıları, demir bakterileri, mantar tayini ve sayımı, alg tayini ve sayımı, streptococcus feacalis tanısı ve sayımı, sülfür oksitleyici (thiobacillus sp.) bakteri tayini ve sayısı, sülfat redükleyen bakteri (desülfovibrio sp.) sayısı ve tanısı, proteolitik mikroorganizma tayini ve sayısı, maya tayini ve sayımı, asit oluşturan (asidofilik) bakteri tayini, actinomycetes tayini, nitrit oluşturan bakteri tayini, nitrat oluşturan bakteri tayini, selülolitik mikroorganizma tayini, protozoa tayini, atık sularda toksisite tayini (balık ve bakteri biyo-deneyleri), atık sularda toksisite tayini (bakteri toksisitesi), aktif çamurun mikrobiyolojik incelenmesi, zenginleştirilmiş bakteri toksisite testleri, metan çıkış oranlarının tespiti ve BOİ5 tayin sistemleri yapılabilmektedir. 

ANALİZLER LİSTESİ

DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuvarı TÜRKAK tarafından SU, ATIKSU, ARITMA ÇAMURU, SEDİMENT matrikslerinden aşağıda verilen parametreler için akredite olmuştur (Akreditasyon No: AB-0123-T / Rev. No: 010/ Tarih : 12.01.2018).

 

NO

Deney Adı

Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme–içi metotlar)

1

Numune Alınması, Taşınması ve Muhafazası

SM 9060 A-B

2

Toplam Koliform Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 B

3

Termotolerant Fekal Koliform Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 D

4

Fekal Streptococci Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9230 C

5

Zehirlilik Seyrelme Faktörü (ZSF) Tayini

TS -5676 Ek 1, SKKY Ek 1

6

Toplam Koliform Sayımı

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM 9221 B-C

7

Fekal Koliform Sayımı

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM 9221 E

8

Fekal Streptococci Sayımı

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM 9230 B

9

Pseudomonas aeruginosa Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9213 E

10

Aerobik Endospor Tanısı ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9218 B

11

Klebsiella Tanısı ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9222 F

12

Asidik Çevrelerde Yaşayan Bakterilerin (Demir ve Kükürt bakterileri) Sayılması, Zenginleştirilmesi ve İzolasyonu)

En Muhtemel Sayı Tekniği

 

SM 9240 D

13

Salmonella Kalitatif  İzolasyon ve Tanı Yöntemleri

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM  9260 B – D

14

Clostridium perfiringens Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

TS 8020 EN 26461-2

15

Legionella Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9260 J

16

Toplam Bakteri Sayımı (22 °C ve 37°C)

Membran Filtrasyon Tekniği

ISO 6222

17

Mikrotox Akut Toksisite Testi

SM 8050 (A-B)

 

18

Daphnia magna Yüzde İnhibisyon Testi

 

SM 8711 (A – B – C)

19

Biyoayrışabilirlik Testi

 

OECD 301

OECD 302 A

OECD 303 A

OECD 314

20

Biyoakümülasyon Testi

 

OECD 305

21

Balık Akut Toksisite Testi

OECD 203

22

Enterovirüs Tanısı ve Sayısı

SM 9510 B, C, F, G

23

Staphylococcus aureus Tanısı ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9213  B

24

Helmint Yumurta Tanısı ve Sayısı

İşletme İçi Metod: DEÜ – MBL  – M01

25

Daphnia magna Akut Toksisite Testi  (% inhibisyon cinsinden)

ISO/EN/DIN 6341

26

Aktif Çamurda Nitrifikasyon Yapan Mikroorganizmaların İnhibisyonunu Değerlendiren Toksisite Testi

DIN/EN ISO 9509

27

Microtox Akut Toksisite Testi 
( %  İnhibisyon Cinsinden)

 

ISO/EN/DIN 11348

28

Mantar Tayini

Membran Filtrasyon Tekniği

SM 9610 A,C,D

29

Maya Tayini
Seyreltme Plaka Tekniği

SM 9610 E

30

Protozoa (Giardia sp. ve Cryptosporidium sp.) Tanısı ve Sayımı

 

SM 9711 B ;
İşletme İçi Metod: DEÜ – MBL  – M02

31

Actinomycetes Tanısı ve Sayımı

 Seyreltme Plaka Tekniği

 

SM 9250 B

32

Campylobacter jejuni Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9260 G

33

Aeromonas Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9260 L

34

Mycobacterium Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9260 M

35

Leptospira Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

 

SM 9260 I

36

Shigella Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9260 E

37

Nitrifikasyon yapan bakteri Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

SM 9245 B

38

Vibrio Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

SM 9260 H

39

Bacillus cereus Tanısı ve Sayımı

 

Seyreltme Plaka Tekniği

 

 

ISO 7932

40

Yersinia enterocolitica Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

 

SM 9260 K

42

Listeria  Tanısı ve Sayımı

 Seyreltme Plaka Tekniği

 

 

ISO 11290-1

43

Bifidobacterium Tanısı ve Sayımı

 

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod  DEÜ–MBL –M03

44

E.coli Serotip 0157 Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M04

45

Pseudokircherinella supcapitata Alg Büyüme İnhibisyon Testi
(Spesifik Büyüme Hızı EC50 değeri Hesaplanması)

OECD, 201

46

Psikrofilik Psychrobacter sp. Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M05

47

Enzim Substrat Koliform Testi

En Muhtemel Sayı Tekniği

SM 9223 B

     

48

Kolifaj Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

SM 9224 A-B

49

Cronobacter sakazakii Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M06

50

Ozmofilik Mantar Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M07

51

Legionella pneumophyla Tanısı ve Sayımı

 

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M08

52

Ozmofilik Maya Tanısı ve Sayımı

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M09

53

Bacillus anthracis Tanısı ve Sayımı

 

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M10

54

Bacillus subtilis Sporu Germinasyon Toksisite Testi

 

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M11

55

Penicillium sp. Sporu Germinasyon Toksisite Testi

 

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M12

56

Guaiacol Üreten Termofilik ve Asidofilik Bakteri Tanısı ve Sayımı

 

En Muhtemel Sayı Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M13

57

Burkholderia Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M14

58

Lipid parçalayan Bakteri Tanısı ve Sayımı

Seyreltme Plaka Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M15

59

Lactobacillus Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M16

60

Lactococcus Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M17

61

Acinetobacter Tanısı ve Sayımı

Membran Filtrasyon Tekniği

 

İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M18

62

SPAC Değerinin Saptanması

NSP/ANSI 60, 2016

63

LED50 Deneyi

Guidance for Benchmark Dose BMD Approach Quantal Data, September 2004

64

LED10 Deneyi

NSP/ANSI 61 – 2016

65

LOAEL Deneyi

EPA 748-B12-001, 2012

66

NOAEL Deneyi

EPA-748-B12-001, 2012

67

Testte Belli Bir Sürede Belli Sıcaklıklarda Numunenin Tutulması

İşletme İçi Metot/ DEÜ–MBL–M 49 (de Reu ve diğ.,1993)

68

 Testte Sıcaklık Artışının Saptanması    İşletme İçi Metot/ DEÜ–MBL–M 49 (de Reu ve diğ.,1993)
69  Otoklavda İstenen Bir Sıcaklık, Süre ve Basınçta Tutma Testi İşletme İçi Metot/ DEÜ–MBL–M 50 (Wang ve diğ.,2017)
70  Bakteri İnaktivasyon Testleri (Klebsiella pneumaonia ATCC 31488  ; Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus ATCC 33592 ; Escherichia coli ATCC 3509 (RSHM NO: 5036) ; Bacillus cereus
ATCC 10876)
Sırasıyla : (SM 9222 F, SM 9213  B, SM 9222 D, ISO 7932)
71  Virüs İnaktivasyon Testleri     (Enterovirus) SM 9510 B, C, F, G
72  Fungus-Mantar İnaktivasyon Testleri  (Toplam Mantar, Aspergillus niger ; Penicillium sp.) SM 9610 A,C,D
73 Fungusid Testi SM 9610 A,C,D
74 Bakterisid Testi Sırasıyla : (SM 9222 F, SM 9213  B, SM 9222 D, ISO 7932)
75 Virüsid Testi  SM 9510 B, C, F, G
76 E.coli NCTC 10538 İLE BAKTERİ BİYOSİDAL ETKİNİN SAPTANMASI( BAKTERİSİD ETKİ SAPTAMA) ECHA Guidance on the Biocidal Products Regulations VOLUME I ( Parts A+B+C)  ve VOLUME II( Parts B+C)( version 3, 2018, NF EN 1276,   SM 9222 D
77 S.aureus ATCC  6538 İLE BAKTERİ BİYOSİDAL ETKİNİN SAPTANMASI( BAKTERİSİD ETKİSAPTAMA) ECHA Guidance on the Biocidal Products Regulations VOLUME I ( Parts A+B+C)  ve VOLUME II( Parts B+C)( version 3, 2018, NF EN 1276, M 9213 B
78 Mycobacterium terrae ATCC 15755 İLE BAKTERİ BİYOSİDAL ETKİNİN SAPTANMASI( BAKTERİSİD ETKİ SAPTAMA) ECHA Guidance on the Biocidal Products Regulations VOLUME I ( Parts A+B+C)  ve VOLUME II( Parts B+C)( version 3, 2018, NF EN 1276, SM 9260 M
79 Aspergillus brasilensis ATCC  16404  İLE MANTAR/FUNGUS BİYOSİDAL ETKİNİN SAPTANMASI( FUNGUSİD ETKİ SAPTAMA) ECHA Guidance on the Biocidal Products Regulations VOLUME I ( Parts A+B+C)  ve VOLUME II( Parts B+C)( version 3, 2018, TSE 13624 , SM 9610 A,C,D
80 Enterovirus  Polio PK (VERO, Ege Tıp Fak. Viroloji/Hücre kültürü ) İLE VİRÜS BİYOSİDAL ETKİNİN SAPTANMASI( VİRUSİD  ETKİ SAPTAMA ECHA Guidance on the Biocidal Products Regulations VOLUME I ( Parts A+B+C)  ve VOLUME II( Parts B+C)( version 3, 2018, TSE 14476,  SM 9510 B, C, F, G

 

 

 

DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuvarı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafından  KOMPOST TEBLİĞİ ve TEHLİKELİ ATIK 3B ANALİZLERİ  için atık, tehlikeli atık, kompost, mikrobiyoloji matrikslerinden aşağıda verilen parametreler için akredite olmuştur (Belge no: Y-35 /138/ 2016, Düzenleme tarihi 01.06.2018).

 

EK-3/B TEHLİKELİ ATIK ANALİZ PARAMETRELERİ – BİYOTEST YÖNTEMLERİ

 

 

NO

 

PARAMETRE

METOD

METOD ADI

1

Mobilitenin İndirgenmesi

 

OECD   TG 202

Daphnia magna ile Akut Zehirlilik Testi

2

Büyümenin İndirgenmesi

 

OECD TG 201

Tatlı su Algi ile Kronik Zehirlilik Testi

3

Akut Zehirlilik Testi

 

EN ISO 11348

Luminous Bakterileri İle Akut Zehirlilik Testi

4

Büyümenin indirgenmesi

 

OECD TG 221

Su Bitkileri İle Kronik Zehirlilik Testi

5

Gen İndirgenmesi

 

ISO 13829

Bakteride Gen‐toksisitesi testi

6

Hücre yenilenmesi

 

ISO 10712

Pseudomonas putida ile Bakteri Testi

7

Kronik Zehirlilik Testi; 
(48 Saat Sonra Ölüm Oranı)

 

ISO 20666

Zooplankton İle Kronik Zehirlilik

8

Ölüm Oranı

 

ISO 20665

Su Piresi İle Kronik Zehirlilik Testi

9

Kurtların Ölüm Oranı

 

ISO 11268‐1

Yağmur Kurdu İle Akut Zehirlilik Testi

10

Enzim Aktivitesi

 

TS EN ISO 18187

Bakteri ile Temas Testi

11

Üremeleri Üzerindeki Etki

 

TS EN ISO 16387

Kurtlarda Kronik Zehirlilik Testi

 

KOMPOST ANALİZLERİ (29286 sayılı RG KOMPOST TEBLİĞİ)

KOMPOST KARARLILIK PARAMETRELERİ

 

NO

 

PARAMETRE

METOD

METOD ADI

12

OUR Testi

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 19

Hesaplama Yöntemi

 

13

CO2 Oluşum Oranı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 20

CO2 Oluşum Oranı

 

14

Komposttaki Yabani  Ot Değeri

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 23

Yabani Ot Değeri  Limitleri

 

15

Dewar Testi

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 21

Kompost Kalitesinin  Saptanması

 

16

Solvita Testi

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 22

Kompost Kararlılık Testi

 

 

 

KOMPOST ANALİZLERİ (29286 sayılı RG KOMPOST TEBLİĞİ)

 

 

KOMPOST KARARLILIK PARAMETRELERİ

 

 

NO

 

PARAMETRE

METOD

METOD ADI

17

Patojenler : Toplam Bakteri Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 27

Membran Süzme Metodu

18

Patojenler : Enterobactericea grubu Bakteriler Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 24

Membran Süzme Metodu

19

Patojenler : Mycobacterium sp. Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 28

Mycobacterium Tanısı ve Sayımı

20

Patojenler : Toplam Maya Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 29

Yayma Tekniğiyle

21

Patojenler : Toplam Küf Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 30

Membran Süzme Metodu

22

Patojenler : Salmonella sp. Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 31
İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 32

 

Salmonella’nın Kalitatif İzolasyonu ve Tanımlanması

 

En Muhtemel Sayı (EMS) Metodu

23

Patojenler : Staphylococcus aureus Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 33

Staphylococcus aureus Tanısı ve Sayımı

24

Patojenler : Bacillus cereus Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 36

Bacillus cereus Tanısı ve Sayımı

25

Patojenler : Bacillus anthracis Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 10

Bacillus antrachis Tanısı ve Sayımı

26

Patojenler : Clostridium sp. Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 34

Membran Süzme Metodu

27

Patojenler : Clostridium perfiringens Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 35

Membran Süzme Metodu

28

Patojenler : Listeria sp. Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 37

Listeria’nın Sayımı ve Tanısı

29

Patojenler : Staphylococcal Enterotoksin

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 26

Staphylococcal Enterotoksin
Oluşturan Stafilokokki Sayımı

30

Patojenler : E.coli Tanısı ve Sayımı

İşletme İçi Metot/ DEÜ-MBL-M 38

Membran Süzme Metodu

 

MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER

 

 

NO

 

PARAMETRE

METOD

METOD ADI

31

E.coli

SM 9221 E 

 

SM 9222 D

En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi

 

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

32

Enterovirus

SM 9510 B,C,F,G

Enterovirus Tayini

 

33

Fekal Koliform

SM 9221 E 

 

SM 9222 D

En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi

 

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

34

Fekal Streptokok

SM 9230 B

 

SM 9230 C

En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi

 

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

35

Salmonella Kalitatif İzolasyon

SM 9260 B

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

36

Toplam Koliform

SM 9221 B-C

 

SM 9222 B

En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi

 

Membran Filtrasyon (MF) Yöntemi

CİHAZ ENVANTERİ

Cihaz No

Cihazın Adı

Cihazın Markası

Cihazın Modeli

Cihazın Seri

Numarası ve uygunluk

MBL.CHZ.001

Vakumlu İnkübatör

NÜVE

Nüve EV 018

RS 232 Z.14E 02 125
KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.002

İnkübatör

Nüve

Nüve EN500

05-1730 UYGUNDUR

MBL.CHZ.003

Vakum pompası

CLS Scientific

1/8 Single Cylinder

287C-00311

UYGUNDUR

MBL.CHZ.004

Sonikatör

Bandelin Sonorex

RK 510 N

321.0004027-008
KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.005

Sonikatör

VWR

USC 600 DF

T2050DF 15818
KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.006

Su Banyosu

Clifton

NE2-22

14920
KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.007

Öze Ucu Sterilizatörü

SİRİUS

Baygen

8699413490038

UYGUNDUR

MBL.CHZ.008

Terazi
(Halle)

GEC AVERY

CB 053-10ABAA GA

BL 001000/12

KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.009

İnkübatör

SANYO GALLENKAMP

IR700 SG

SG 93/03/741 UYGUNDUR

MBL.CHZ.010

Buzdolabı
(Halle)

Profilo

BD P 1355

T 11538/05  ÜT 8006

KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.011

Oksijenmetre

WTW

Oxi 330 /SET

00390032 UYGUNDUR

MBL.CHZ.012

Isıtıcılı karıştırıcı

LABART

SH-5

MF. 20912 KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.013

Otoklav

 

 

ALP

 

 

CL- 40L

802014

UYGUNDUR

Cihaz No

Cihazın Adı

Cihazın Markası

Cihazın Modeli

Cihazın Seri

Numarası ve uygunluk

MBL.CHZ.014

pH metre

WTW

pH 330i

03500169 UYGUNDUR

MBL.CHZ.015

Sterilizatör

Nüve

FN – 500

05-6125 UYGUNDUR

MBL.CHZ.016

Deiyonize saf su cihazı

ELGA

PURELAB FLEX-3

FLC00007711

UYGUNDUR

MBL.CHZ.017

Batırmalı Termometre (Halle)

TFA

TFA

E007017
UYGUNDUR

MBL.CHZ.019

Isıtıcılı karıştırıcı

LABART

SH-5

MF 20913 KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.020

Cam tipi klima

ARÇELİK

1870

KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.021

Isıtıcılı Karıştırıcı

IKA

RH Basic 2

06.116430
UYGUNDUR

MBL.CHZ.022

İnkübatör

Nüve

EN500

06-2553 UYGUNDUR

MBL.CHZ.023

Kül Fırını

Magma Therm

MT 1250-S-B2

B32-14107-01
UYGUNDUR

MBL.CHZ.024

Steril kabin

Nüve

MN 120

UYGUNDUR

02-1063

MBL.CHZ.025

Steril kabin

Nüve

LN 090

UYGUNDUR

02-0456

MBL.CHZ.026

 

Buzdolabı
(Hallede)

VESTEL

DIVA 555DEEP

10608121

KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.027

Mikroskop

LEICA

DM 500

8040124363VR00381/04/13 UYGUNDUR

MBL.CHZ.028

 

Termohigrobarometre
(ZSF Odası)

TFA

152540 UYGUNDUR

Cihaz No

Cihazın Adı

Cihazın Markası

Cihazın Modeli

Cihazın Seri

Numarası ve uygunluk

MBL.CHZ.029

 

Termohigrobarometre
(MBL Lab)

TFA

D-97877

35.1083.54.S2
UYGUNDUR

MBL.CHZ.030

Klima
(ZSF Odası)

UĞUR

UIS 120

DS0500003727 – DS0500001240
UYGUNDUR

MBL.CHZ.031

İnkübatör

Nüve

EN400

06-3312 UYGUNDUR

MBL.CHZ.032

Sterilizatör

NÜVE

FN 120

05.1858

UYGUNDUR

MBL.CHZ.033

Duvar tipi mono split klima
(MBL)

VESTEL

BIOPLUS-12

49010597

6119090706050

0049010597 UYGUNDUR

MBL.CHZ.034

Duvar tipi mono split klima
(MBL)

VESTEL

BIOPLUS-12

49010598

6119090706050

49010598 UYGUNDUR

MBL.CHZ.035

 

Buzdolabı
(Hallede)

BOSCH

KDN49V00NE

08 8711 101970 KULLANIM DIŞI

MB.CHZ.036

Saf su cihazı
(Halle)

ISOLAB

WS 350

020326004

KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.037

Terazi

Ohaus Pioneer

PA214C

8728386033 KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.038

Buzdolabı

UĞUR

USS 374 DTK BK

100000471872
UYGUNDUR

MBL.CHZ.039

Termohigrometre (Tartım odası)

TFA

Dostmann

12/D-97877
UYGUNDUR

MBL.CHZ.040

Fotometre

Merck

NOVA 60

03160003 UYGUNDUR

MBL.CHZ.041

Spektrofotometre

THERMO SCIENTIFIC

Helios-Aquamate

AQA 113926

KULLANIM DIŞI

Cihaz No

Cihazın Adı

Cihazın Markası

Cihazın Modeli

Cihazın Seri

Numarası ve uygunluk

MBL.CHZ.042

Termoreaktör

ISCO

ISCO0050-RECOD1

25466-M7B KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.043

Vakum pompası

CLS Scientific

1/8 Single Cylinder

287C-00176

UYGUNDUR

MBL.CHZ.044

Koloni sayıcı

Stuart scientific

 

6489

6489

UYGUNDUR

MBL.CHZ.045

Buzdolabı

Electrolux

NB5298XREEN

81456061 UYGUNDUR

MBL.CHZ.046

Buzdolabı

Electrolux

NB5298XREEN

80853001 UYGUNDUR

MBL.CHZ.047

Terazi

PRECISA

XB 220 A

0500433

UYGUNDUR

MBL.CHZ.048

GC-MS

Agılent

7890-A (GC)

5975 C( MS)

GC- CN10715014

MS-4571225930

KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.049

HPLC

Agılent

1100 Series

DE43642609

KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.050

 

Buzdolabı
(Halle)

BOSCH

KDN30V00

KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.052

 

pH Metre
(ZSF Odası)

WTW

 

2F 30 – 104211

MULTI 340i

08330058

UYGUNDUR

MBL.CHZ.054

 

İnkübatör ve

BOI5  seti

WTW

TS606 /2-i

841-0001

1797246858319

982471096

KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.055

 

Termoreaktör

WTW

CR 3200

14141361

KULLANIM DIŞI

Cihaz No

Cihazın Adı

Cihazın Markası

Cihazın Modeli

Cihazın Seri

Numarası ve uygunluk

MBL.CHZ.056

 

Mikroskop

OLYMPUS BX 51

DP 72

8K22810

M: U-LH100HG / SN: 8J23801

M: BX51TF / SN: 8G17606

M: U-RFL-T / SN: 0808127

UYGUNDUR

MBL.CHZ.057

 

Otoklav

SYSTEC

SYSTEC

VX-95, 2350

2350

UYGUNDUR

MBL.CHZ.058

Vakum pompası

DHCL

1/8 Single Cylinder

287A-00146

UYGUNDUR

MBL.CHZ.059

 

Microtox cihazı

Dr.  Hatch Lange

Lumistox 300

1481885

LPG 321

UYGUNDUR

MBL.CHZ.060

 

Santrifüj

HETTICH

UNIVERSAL 320

0003524-02-00

UYGUNDUR

MBL.CHZ.061

 

Klima

(Toksisite Odası)

ARÇELİK

12326

18-145219-11

UYGUNDUR

MBL.CHZ.062

 

Spektrofotometre

PG INS. T80+
UV/VIS

17-1885-01-0105

17-1885-01-0105

UYGUNDUR

MBL.CHZ.063

Bulaşık makinesi
(Halle)

Beko

 

09-115216-04

UYGUNDUR

MBL.CHZ.064

Termohigrobarometre
(Toksisite Odası)

 

TFA  Dostmann

 

Pure Plus

D-97877 UYGUNDUR

MBL.CHZ.066

Derin Dondurucu

UĞUR

U DD 400 BK

M11400000100

061390027

UYGUNDUR

 

MBL.CHZ.068

Isıtıcılı karıştırıcı

 

 

 

 

 

VISESTIR

MISH-20A

MSH20A081209043 KULLANIM DIŞI

Cihaz No

Cihazın Adı

Cihazın Markası

Cihazın Modeli

Cihazın Seri

Numarası ve uygunluk

MBL.CHZ.069

Isıtıcılı karıştırıcı

VISESTIR

MISH-20A

MSH20A081112053 KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.070

Duvar tipi mono split klima

(MBL Kabin)

Beko

8966282200

UYGUNDUR

MBL.CHZ.071

Duvar tipi mono split klima

(MBL Kabin)

Beko

8966282063

UYGUNDUR

MBL.CHZ.072

pH-metre

WTW

pH 3110

14451789
UYGUNDUR

MBL.CHZ.073

Karbondioksit Tüpü
(Halle)

Linde

KULLANIM DIŞI

MBL.CHZ.076

Vakum pompası

Merck Milipore

WP6122050

101400016023

UYGUNDUR

MBL.CHZ.077

İnfrared Termometre

TFA Dostmann

D-97877

31.1134.06

UYGUNDUR

MBL.CHZ.078

Çalkalamalı İnkübatör (Su Banyosu)

NÜVE

ST 30

02.0635

UYGUNDUR.

MBL.CHZ.079

Hava Örnekleyici

Merck

MAS-100 Eco

32503

UYGUNDUR.

PERSONEL LİSTESİ

  • Prof.Dr. Neval BAYCAN (Laboratuvar Sorumlusu)
  • Doç.Dr. Ebru COKAY
  • Biyolog Nefise ERDİNÇMER

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuvarı Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR 

Labratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Delia Teresa SPONZA
Labratuvar Sorumlusu Telefon: (0232) 301 71 19
Labratuvar Telefon: (0232) 301 70 82
Faks: (0232) 453 11 43

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ