Katı Atıklar ve Toprak Kirliliği Laboratuvarı

Kuruluş Amacı

Katı Atıklar ve Toprak Kirliliği Laboratuvarı (SoLAB) Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bünyesinde 1979 kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren Tınaztepe Kampüsündeki Halle Binasında içinde hizmet vermeye başlamıştır. Laboratuarda evsel ve endüstriyel katı atık ile kirlenmiş toprakların karakterizasyonu, atık kompoziyonu belirlenmesi, atıkların kompostlanabilirliği, evsel ve endüstriyel kaynaklı atıklardan metan eldesi ve enerji üretimi, sızıntı suyu karaterizasyonu ve arıtımı konularında faaliyette olup teknik altyapısını hızla geliştimiştir. Proje konuları kapsamında biyokurutma ile atıkların su içeriklerini azaltımı, atıklardan RDF üretimi, sediment karakterizasyonu, biyolojik ve kimyasal yöntemlerle toprak ve sediment arıtımı, atıklardan değerli moleküllerin kazanımı yer almaktadır. 2015 yılı itibariyle, uygulanan testler kapsamına, AMD (asit maden drenajı) oluşumuna yönelik standart deney ve analizler de dahil edilmiştir. Laboratuarda kuruluşundan bu yana çok sayıda lisans ve lisansüstü araştırmalar ile çeşitli projeler tamamlanmıştır. SoLAB, halen bir araştırma laboratuvarı olup kısa dönemde akredite laboratuar olmayı hedeflemektedir. 

Katı Atıklar ve Toprak Kirliliği Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen analizler; su, katı atık ve toprakta pH; suda iletkenlik; katı atık, atıktan türetilmiş yakıt ve toprakta su muhtevası; katı atık, toprak ve sediementte organik madde içeriği; atık, toprak ve sedimentte tane büyüklük dağılımı; katı atıkta birim hacim ağırlığı; katı atık ve toprakta suda çözünebilir klor, katı atık ve atıktan türetilmiş yakıtta toplam klor; su, atıksu, atık, çamur ve sedimentte toplam organik karbon; eluatta ve sızıntı suyunda çözünebilir organik karbon; atık, toprak, sediment ve sızıntı suyunda ağır metaller; katı atık ve atıktan türetilmiş yakıtta kalorifik değer; toprakta hegzan ile ekstrakte edilebilir maddeler; su, atıksu ve eluatta kimyasal oksijen ihtiyacı; maden atıklarında asit-baz muhasebesi testi, asit maden drenajı tahmini için kinetik test, sentetik yağış özütleme testi; katı atık, atıktan türetilmiş yakıt ve maden atığında sülfür ve sülfat analizi; atık kompostlanabilirlik testi, ve atık ve toprakların metal analizi için asitle özütlenmesi şeklinde sıralanabilir. Laboratuar bünyesinde gerçekleştirilen analizler ve metodları Tablo 1 ile özetlenmiştir. 

Tablo 1: Katı Atıklar ve Toprak Kirliliği Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen analizler

DENEY ADI METOD
pH- Katı atık ve toprakta EPA 9045D
pH- Sızıntı suyunda ASTM D1292-12
Su Muhtevası- Katı Atıkta TS EN ISO 11461
Su Muhtevası – Atıktan Türetilmiş Yakıtta (ATY) ASTM E790-8
Su Muhtevası- Toprakta TS EN ISO 11461
Organik Madde- Katı Atıklar, Toprak ve Sedimentte ASTM D2974-13, TS 8336
Topraktan Örnek Alma TS 9923
Atık, toprak ve sedimentte tane büyüklük dağılımı Özel metod: KAT0011
Klor- Suda Çözünebilir- Katı Atıkta ve Toprakta SM- APHA 4500-Cl B
Klor- Toplam – Katı Atıkta ve Atıktan Türetilmiş Yakıtta ASTM E776-87(2009)
Toplam Organik Karbon (TOK) – Atık, Çamur ve Sedimentte TS 12089 EN 13137
Atıklarda, Toprakta, Sedimentte, Süzüntü/Sızıntı Suyunda Metaller ve Ağır Metaller TS EN 13657, EPA 3050B, EPA 3005A
Katı Atıklardan Örnek Alma TS 12090, ASTM D6009-12, ASTM D4687-14, ASTM D5681-13
Katı Atıkta Kompozisyon Belirleme ASTM D5231-92 (2008)
Kalorifik Değer- Katı Atıkta ASTM D5468-02 (2007)
Kalorifik Değer- Atıktan Türetilmiş Yakıtta ASTM E711-04
n-Hegzane Extractable Material (n-hegzan ile ekstrakte edilebilir maddeler)- Toprakta EPA 9071B
İletkenlik – Suda ASTM D1125-14, TS 9048 EN 27888-96, SM 2510
Yoğunluk (Birim Hacim Ağırlık)- Katı Atıkta ASTM E1109-86
Kimyasal Oksijen İhtiyacı- Su, Atıksu ve Eluatta SM 5220 COD, ASTM D1252-06 (2012)
Asit-Baz Muhasebesi Testi – Maden Atıklarında ABA Sobek et al, 1978
Asit Maden Drenajı Tahmini için Kinetik Test – Maden Atıklarında EPA1627
Sentetik Yağış Özütleme Testi – Maden Atıklarında EPA 1312
Toplam Sülfür Analizi- Katı Atık, Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Maden Atığında Sobek
Sülfat Analizi- Katı Atık, Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Maden Atığında USGS 1966
Atıklar için Kompostlanabilirlik Testi Özel metod: KAT0012
Atık ve toprakların metal analizi için asitle özütlenmesi, Toplam Asit Özütlemesi EPA 3005A
Tuzluluk EPA 9040C
Sülfat Sülfürü Analizi- Katı Atık, Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Maden Atığında Modifiye Sobek
Organik Sülfür Analizi- Katı Atık, Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Maden Atığında Modifiye Sobek
Piritik Sülfür Analizi- Katı Atık, Atıktan Türetilmiş Yakıt ve Maden Atığında Modifye Sobek
Atık ve toprakların metal analizi için asitle özütlenmesi, 4A Özütlemesi 4A Digestion
Standart Liç Testi- Maden Atıkları EPA 1310B
Dinamik Liç Testi- Maden Atıkları EPA 1320
Asit Üretim Potansiyeli- Statik Test- Maden Atıkları Sobek
Nötralizasyon Potansiyeli- Statik Test- Maden Atıklarında Sobek
Macunda pH- Maden Atıklarında EPA 9045D
Karbonat Analizi- Maden Atıkları ve Diğer Katı Atıklarda Sobek
Maden Atıkları Yönetmeliği – 4A Özütünde İstenilen Metal ve İz Elementler ICP-OES
Yabani Ot Değeri- Katı veya Sıvı Fermente Üründe WSGT
10mm’den Büyük Elek Üstü Ağırlık (%)- Fermente Üründe Tyler Skalası-3/8″ Eleme
Biyobozunur Olmayan Yabancı Madde İçeriği- Katı Fermente Üründe 3/8″ Eleme +ASTM D2974-13, TS 8336
Plastik ve Geri Dönüşümü Olmayan Yabancı Madde Çapı- Katı veya Sıvı Fermente Üründe 10 mm üstü malzemede ölçümle
OUR- Oksijen Tüketim Hızı- Katı Fermente Üründe CCCC
CO2 Oluşum Oranı- Fermente Üründe CCCC
Dewar Testi CCCC
Solvita Testi CCCC ile denklik
Respirometrik Indeks- Sıvı Fermente üründe Oxitop-BOI
Toplam Asetik Asit Eşdeğeri Anderson and Yang, 1992
Uçucu Katı Madde Kalıntı Biyogaz Potansiyeli BMP

Personel Listesi : Laboratuar Sorumlusu: Doç.Dr. Görkem AKINCI Arş.Gör.Dr.Elif Duyuşen GÜVEN Arş.Gör. Ayşenur BÖLÜKBAŞ 

İletişim Bilgileri:

İrtibat Kişisi: E-posta: Telefon:
Görkem Akıncı gorkem.akinci@deu.edu.tr 0232 – 301 7132
E. Duyuşen Güven duyusen.kokulu@deu.edu.tr 0232- 301 7131
Ayşenur Bölükbaş Aysenur.bolukbas@deu.edu.tr 0232- 301 7188

FOTOĞRAFLAR