Atıksu Laboratuvarı

Kuruluş Amacı

Çevre Mühendisliği Bölümün 1975 yılında kurulmasından sonra bölüm bünyesinde faaliyete geçen ilk laboratuvardır. Atıksu laboratuvarı geniş kapsamlı araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Akreditasyon Belgesi‘ne sahip olup birçok resmi kurum ve ticari firmalar için geniş kapsamlı analiz hizmetleri sunmaktadır.

Laboratuvarımızda analitik ve enstrümantal yöntemler ile atık su, deniz suyu, yüzeysel ve yeraltı suları ve kullanılmış sular gibi tüm su numunelerinin analizleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, atık, toprak, sediment ve atık yağ numunelerinin analizleri de gerçekleştirilmektedir. Numuneleriniz yetkili numune alma personelleri tarafından alınarak, uygun süre ve saklama koşullarında laboratuvara taşınmakta ve yetkili analistler tarafından analiz edilmektedir.

Yapılan Analiz – Çalışmalar

Atıksu Laboratuvarında;

  • İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik

  • İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik

  • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

  • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği

  • Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ

  • Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

  • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik

  • Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

  • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

kapsamında aşağıda belirtilen analizler ve numune alma işlemleri yapılmaktadır.

SU, ATIK SU, İÇME SUYU AMAÇLI YÜZEYSEL SULAR

Deney Adı

Deney Metodu

pH Tayini Elektrometrik Metot

SM 4500-H⁺ B

İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu

SM 2510 B

Renk Tayini Spektrometrik Metot

SM 2120 C

TS EN ISO 7887 B

Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot

SM 2130 B

Toplam Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot

SM 2540 B

Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot

SM 2540 C

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot

SM 2540 D

Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini Gravimetrik Metot

SM 2540 E

Çökebilir Katı Maddeler Tayini Hacimsel-Gravimetrik Metot

SM 2540 F

Karbondioksit Tayini Hesaplama Yöntemi

SM 4500-CO₂ D

Anyon Tayini (Florür, Klorür, Bromür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat)

İyon Kromotografi Metodu

SM 4110 B, D

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Otomatik Hidrazin İndirgeme Metodu

SM 4500 NO₃⁻ H

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrometrik Metot

SM 4500 NO₂⁻ B

Toplam Azot Tayini Hesaplama Yöntemi

SM 4500 Norg B

TS EN ISO 11905-1

SM 4500 NO₂⁻ B

SM 4500 NO₃⁻ H

Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu

SM 4500 Norg B

SM 4500 NH₃ C

Florür (F) Tayini

Ön İşlem: Distilasyon, Analiz: SPADNS Metodu

SM 4500-F B ve D

Aktif ve Bakiye Klor Tayini İyodometrik Metot I

SM 4500-Cl B

SU, ATIK SU (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI İÇME VE KULLANMA SULARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMI HARİÇ)

Deney Adı

Deney Metodu

Aktif ve Serbest Klor Tayini DPD Spektrometrik Metot

SM 4500-Cl G

Klorür Tayini Argentometrik Metot

SM 4500-Cl⁻ B

Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu

SM 5310 B

Krom (VI) Tayini Spektrometrik Metot

SM 3500-Cr B

Amonyak /Amonyak Azotu Tayini

Ön İşlem: Distilasyon, Analiz: Titrimetrik Metot, Analiz: Spektrometrik Metot

SM 4500-NH₃ B

SM 4500-NH₃ C

SM 4500-NH₃ F

Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Spektrometrik Metot

SM 5540 C

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrometrik Metot

SM 4500-P D

Toplam Fosfor (P) Tayini

Ön İşlem: Digestion Metot, Analiz: Spektrometrik Metot

SM 4500-P B

SM 4500-P D

Serbest ve Toplam Siyanür Tayini

Ön İşlem: Distilasyon, Analiz: Spektrometrik Metot, Analiz: Zayıf Asitte Çözdürme Metodu

SM 4500-CN⁻ C

SM 4500-CN⁻ E

SM 4500-CN⁻ I

Çözünmüş Oksijen Tayini Azid Modifikasyonu Metodu

SM 4500-O C

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Testi

SM 5210 B

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot

SM 5220 B

Yağ ve Gres Tayini Gravimetrik Metot Sokslet Ekstraksiyon Metodu

SM 5520 B

SM 5520 D

Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini Hidrokarbonlar

SM 5520 F

Sülfat Tayini Gravimetrik Metot

SM 4500-SO₄²- C

Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini

GC-FID Metodu

TS EN ISO 9377-2

Sertlik Tayini Titrimetrik Metot

SM 2340 C

Yarı Uçucu Organiklerin Tayini (Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Florene, Phenanthrene, Anthracene, Carbazole, Fluoranthene, Phyrene, Benz(a)anthracene, Chrysene, Benz(b)fluoranthene, Benz(k)fluoranthene, Benz(a)pyrene, Indeno(1,2,3-cd) pyrene, Dibenz(a,h)anthracene, Benzo(g,h,i)perylene)

Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu

Analiz: GC-MS Metodu

EPA 3510C

EPA 8270D

Organoklorlu Pestisitlerin Tayini (a-HCH, b-HCH, g-HCH, d-HCH,

Heptachlor, Aldrin, Chlorpyrifos, Heptachlorepoxide, g-CHL, Endosulfan I, a-CHL, t-Nonachlor, Dieldrin, p-p’-DDE Endrin, Endosulfan II, p-p’-DDD,

c-Nonachlor, Endrin aldehyde, Endosulfan sulfate, p-p’-DDT, Endrin, ketone, Methoxychlor )

Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu

Analiz: GC-ECD Metodu

EPA 3510C

EPA 8081B

Metallerin Tayini

(Demir (Fe), Gümüş (Ag), Selenyum (Se), Antimon (Sb), Arsenik (As), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Sodyum (Na), Potasyum (K), Kobalt (Co), Mangan (Mn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Stronsiyum (Sr), Vanadyum (V), Silisyum (Si), Alüminyum (Al), Bor (B), Kurşun (Pb), Bakır (Cu), Krom

(Cr), Çinko (Zn), Nikel (Ni), Kadmiyum (Cd), Baryum (Ba), Molibden (Mo), Kalay (Sn))

Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu

Analiz: ICP-OES Metodu

SM 3030K

SM 3120 B

Civa (Hg) Tayini

İşletme İçi Metot (DEU ASL-M01)

Bor (B) Tayini Spektrometrik Metot

SM 4500-B B

Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Selenyum (Se) Tayini

Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu

Analiz: ICP-MS Metodu

SM 3030 K

SM 3125 B

Işık Geçirgenliği Tayini Secchi Disk Metodu

EPA 841-B-97-003

Alkalinite Tayini Titrimetrik Metot

SM 2320 B

AOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler) Tayini

TS EN ISO 9562

Fenol Tayini

Ön İşlem: Distilasyon, Analiz: Kloroform Ekstraksiyon Metodu Analiz: Spektrometrik Metot

SM 5530 B

SM 5530 C

SM 5530 D

Sülfür Tayini İyodometrik Metot

SM 4500—S²⁻ F

Sülfit Tayini İyodometrik Metot

SM 4500—SO₃²⁻ B

DENİZ SUYU

Deney Adı

Deney Metodu

pH Tayini Elektrometrik Metot

SM 4500-H⁺ B

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Geliştirilmiş Açık Reflaks-Titrimetrik Metot

İşletme İçi Metot (DEU ASL-M02)

İletkenlik Tayini Elektrot Metodu

TS 9748

EN 27888

Çözünmüş Oksijen Yüzdesi Azid Modifikasyonu Metodu Elektrokimyasal Sonda Metodu

SM 4500-O C

TS EN ISO 5814

Metallerin Tayini

(Demir (Fe), Gümüş (Ag), Selenyum (Se), Antimon (Sb), Arsenik (As), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Sodyum (Na), Potasyum (K), Kobalt (Co), Mangan (Mn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Stronsiyum (Sr), Vanadyum (V), Silisyum (Si), Alüminyum (Al), Bor (B), Kurşun (Pb), Bakır (Cu), Krom

(Cr), Çinko (Zn), Nikel (Ni), Kadmiyum (Cd), Baryum (Ba), Molibden (Mo), Kalay (Sn))

Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu

Analiz: ICP-OES Metodu

SM 3030K

SM 3120 B

Civa (Hg) Tayini

İşletme İçi Metot (DEU ASL-M01)

Işık Geçirgenliği Tayini Secchi Disk Metodu

EPA 841-B-97-003

Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu

SM 2520 B

Amonyak/Amonyum Azotu Tayini Spektrometrik Metot

SM 4500-NH₃ F

Toplam Fosfor Tayini Spektrometrik Metot

İşletme İçi Metot

DEU ASL-M03

SM 4500 P- E

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini Otomatik Hidrazin İndirgeme Metodu

SM 4500-NO₃⁻ H

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrometrik Metot

SM 4500 NO₂-B

Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Selenyum (Se) Tayini

Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu

Analiz: ICP-MS Metodu

SM 3030 K

SM 3125 B

Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini GC-FID Metodu

TS EN ISO 9377-2

Klorofil-a Tayini Spektrometrik Metot

SM 10200-H

NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAĞALARA YÖNELİK TOPRAK KİRLİLİĞİ KONTROLÜ ATIK, TOPRAK VE SEDİMENT

Deney Adı

Deney Metodu

Metallerin Tayini

(Demir (Fe), Gümüş (Ag), Selenyum (Se), Antimon (Sb), Arsenik (As), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Sodyum (Na), Potasyum (K), Kobalt (Co), Mangan (Mn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Stronsiyum (Sr), Vanadyum (V), Silisyum (Si), Alüminyum (Al), Bor (B), Kurşun (Pb), Bakır (Cu), Krom

(Cr), Çinko (Zn), Nikel (Ni), Kadmiyum (Cd), Baryum (Ba), Molibden (Mo), Kalay (Sn))

Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu

Analiz: ICP-OES Metodu

EPA 3051 A

SM 3120 B

Civa (Hg) Tayini

İşletme İçi Metot (DEU ASL-M01)

pH Tayini

TS ISO 10390

Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini

TS 12089

EN 13137

BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini

Ön İşlem: Headspace

Analiz: GC/FID Metodu

EPA 5021A

EPA 8015D

Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Analiz: GC-ECD Metodu

EPA 3540C

EPA 8082A

Organik Madde / Kızdırma Kaybı (LOI) Tayini

TS EN 12879

Toplam Azot Tayini Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu

TS 8337

ISO 11261

Yarı Uçucu Organiklerin Tayini (Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Florene, Phenanthrene, Anthracene, Carbazole, Fluoranthene, Phyrene, Benz(a)anthracene, Chrysene, Benz(b)fluoranthene, Benz(k)fluoranthene, Benz(a)pyrene, Indeno(1,2,3-cd) pyrene, Dibenz(a,h)anthracene, Benzo(g,h,i)perylene)

Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu

Analiz: GC-MS Metodu

EPA 3540C

EPA 8270D

Organoklorlu Pestisitlerin Tayini; (a-HCH, b-HCH, g-HCH, d-HCH,

Heptachlor, Aldrin, Chlorpyrifos, Heptachlorepoxide, g-CHL, Endosulfan I, a-CHL, t-Nonachlor, Dieldrin, p-p’-DDE Endrin, Endosulfan II, p-p’-DDD,

c-Nonachlor, Endrin aldehyde, Endosulfan sulfate, p-p’-DDT, Endrin, ketone, Methoxychlor )

Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu

Analiz: GC-ECD Metodu

EPA 3540C

EPA 8081 B

Elektiksel İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot

TS ISO 11265

Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon

Analiz: Spektrometrik Metot

İşletme İçi Metot

DEU ASL-M04 SM 4500-CN E

AOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler) Tayini

TS EN ISO 9562

ATIK YAĞ

Deney Adı

Deney Metodu

İyodür Tayini

Ön İşlem: Halojenler İçin Numune Hazırlama Metodu

Analiz: Voltametrik Metot

EPA 5050

SM 4500-I D

Toplam Halojen Tayini

Ön İşlem: Halojenler İçin Numune Hazırlama Metodu

Analiz: İyon Kromatografi Metodu

Analiz: Mikrokolometri Metodu

EPA 5050

SM 4110 B

EPA 9076

Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Arsenik (As) Tayini

Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu

Analiz: ICP Metodu

EPA 3051A

SM 3120 B

Poliklorlubifenillerin (PCB) Tayini GC-ECD Metodu

TS EN 12766-1

TS EN 12766-2

Parlama Noktası Tayini Açık Kap Metodu

TS EN ISO 2592

ASTM D 93

NUMUNE ALMA

Numune Alma Programlarının ve Numune Alma Tekniklerinin Tasarımı

TS EN ISO 5667-1

Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması

TS EN ISO 5667-3

Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma

TS ISO 5667-6

Deniz Sularından Numune Alma

TS ISO 5667-9

Atık Sulardan Numune Alma

TS ISO 5667-10

Yeraltı Sularından Numune Alma

TS ISO 5667-11

Sedimentlerden Numune Alma

TS 9547

ISO 5667-12

Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma

TS 9545

EN ISO 5667-13

Katı Atıklardan Numune Alma

TS 12090

Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza Kuralları

TS 9923

Cihaz Envanteri

Sıra No
Cihaz No
Cihazın Adı
Cihazın Markası
Cihazın Modeli
1 ASL.CHZ.001 Etüv Nüve FN500
2 ASL.CHZ.002 Termohigrometre TT T-ECHNI-C
3 ASL.CHZ.003 Microdalga Digester Cem Mars 6
4 ASL.CHZ.004 UV/Visisble Spektrofotometre HACH LANGE DR5000
5 ASL.CHZ.005 Spektrofotometre HACH LANGE DR6000
6 ASL.CHZ.006 İnkübatör Lovibond TC1355/PN:2438200
7 ASL.CHZ.007 Etüv BINDER ED 115
8 ASL.CHZ.008 Vakum Pompası KNF NO22AN
9 ASL.CHZ.009 Vakum Pompası KNF NO22AN
10 ASL.CHZ.010 Mikrodalga Digester CEM MARS/24050
11 ASL.CHZ.011 İletkenlik, pH, Çözünmüş Oksijen Cihazı HACH HQ40d
12 ASL.CHZ.012 Toplam Organik Karbon Ölçüm Cihazı SHIMADZU TOC V-CPN
13 ASL.CHZ.013 Yerinde ölçüm cihazı ( pH, iletkenlik, Çözünmüş oksijen) HACH HQ40d
14 ASL.CHZ.014 Bulanıklık Ölçüm Cihazı VELP TB1
15 ASL.CHZ.015 Siyanür Destilasyon Isıtıcısı Behr KTC
16 ASL.CHZ.018 Jar Testi Düzeneği MTOPS SF6
17 ASL.CHZ.019 Etüv PHILIP HARRIS INC95C
18 ASL.CHZ.021 pH metre WTW Inolab 760
19 ASL.CHZ.022 Buzdolabı UĞUR
20 ASL.CHZ.023 Mikropipet Brand 860-T2 0-100 µL
21 ASL.CHZ.024 Isıtıcılı Karıştırıcı HERDOLPH MR Her-Standard
22 ASL.CHZ.025 Santrifüj Eppendorf 5804
23 ASL.CHZ.027 Isıtıcılı Karıştırıcı HERDOLPH MR Her-Standard
24 ASL.CHZ.028 Terazi SARTORIUS ED 224 S
25 ASL.CHZ.029 Isıtıcılı Su Banyosu Jeiotech BW-20B
26 ASL.CHZ.030 Azot Tayin Cihazı GERTHARD VAP 20
27 ASL.CHZ.031 Terazi SARTORIUS 1204 C MP3
28 ASL.CHZ.033 Parlama Noktası (Kapalı Kap) İTK
29 ASL.CHZ.034 Yağ Tayini Ekstraksiyon Cihazı Behr Labor – Technik
30 ASL.CHZ.035 Parlama Noktası (Açık Kap) Protest
31 ASL.CHZ.036 Buzdolabı İndesit TAN 6FNF DNX
32 ASL.CHZ.038 Mikropipet Brand 100-1000 µL
33 ASL.CHZ.040 Fırın PROTHERM PLF 130/9
34 ASL.CHZ.041 Kalori Bombası İKA 1010
35 ASL.CHZ.042 Azot Tayin Cihazı Behr Labor-Technik Inkjel M
36 ASL.CHZ.043 Vakum Pompası VACUUBRAND RE 2.5
37 ASL.CHZ.044 Isıtıcı Tabla İzmir Teknik Kimya Ltd. Şti IT 3045
38 ASL.CHZ.045 Isıtıcı Tabla Elektro- mag 4000
39 ASL.CHZ.046 Mikropipet Brand 10-100µL
40 ASL.CHZ.048 Azot Tayin Cihazı Yakma ünitesi Gerhardt KB8
41 ASL.CHZ.049 Azot Tayin Cihazı Destilasyon ünitesi Gerhardt VAP 40S
42 ASL.CHZ.050 KOİ Isıtıcısı Gerhardt Ev16
43 ASL.CHZ.051 KOİ Isıtıcısı Gerhardt Ev16
44 ASL.CHZ.052 Termometre Sınar Çubuk/ tam daldırmalı
45 ASL.CHZ.053 Termometre Brannan Çubuk/ tam daldırmalı
46 ASL.CHZ.054 Termometre Broken Çubuk/ tam daldırmalı
47 ASL.CHZ.055 Termometre Labortherm Çubuk/ tam daldırmalı
48 ASL.CHZ.057 Etalon Ağırlık (100 g) Kern E2
49 ASL.CHZ.058 Adsorplanabilir Organik Halojen Tayin Cihazı Behr CL10/SE2
50 ASL.CHZ.059 Etalon Ağırlık (20 mg) Kern E2
51 ASL.CHZ.060 Denizsuyu analizleri Otoanalizör Cihazı OI Analytical FS 3100
52 ASL.CHZ.061 Kondüktometre (iletkenlik,tuzluluk, tds ölçer) WTW Inolab Cond 720
53 ASL.CHZ.062 Termohigrometre Testo 608-H1
54 ASL.CHZ.063 Digital Termometre Bıg Digit Max-Min Memory Dual Thermo
55 ASL.CHZ.064 Hassas Terazi Sartorius CPA 225D
56 ASL.CHZ.065 Termohigrometre Testo 608-H1
57 ASL.CHZ.066 Termohigrometre Testo 608-H1
58 ASL.CHZ.067 Dijital Termometre (Kalibrasyon) Cem DT-3610B
59 ASİ.CHZ.068 Dijital Buzdolabı Termometre TT Technic TT07
60 ASL.CHZ.069 Numune Alma Cihazı Global Water WS700

Görevli Personel

Prof.Dr. İlgi Karapınar (Laboratuvar Sorumlusu)

Prof.Dr. Neval BAYCAN (Laboratuvar Sorumlusu Yrd.)

Yük.Kim. Cemile YÜCEL (Teknik Personel)

Yük. Kim. Özge ÖNER TAŞDELEN (Teknik Personel)

Tek. Yılmaz SAĞER (Teknik Personel)

Sağ. Tek. Orhan ÇOLAK (Teknik Personel)

Tek. Serkan MANTOĞLU (Numune Alma)

 

İletişim Bilgileri

Tel: 301 70 79

Faks: 301 72 80

e- posta: cevrelab@deu.edu.tr

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bolümü

Tınaztepe Yerleşkesi Buca İzmir

Laboratuvardan Görünümler