Hava Kirliliği Laboratuvarı

Kuruluş Amacı

Hava kirliliği laboratuarımızda, gaz ve toz hava kirleticilerin atmosferdeki tür ve miktarları (hava kalitesi), kirletici kaynaklardan atmosfere verildikleri noktalardaki (emisyon) ve kapalı ortamlardaki (çalışma ortamı) tür ve miktarları uluslararası standart yöntemlerle yapılabilmektedir. Tüm bu ölçümler için gerekli örnekleme ve analiz cihazları ve ekipmanları ile donatılmış laboratuarımızda, ulusal ve uluslar arası araştırmalar sürdürülmekte, sanayi tesisleri ile resmi kurum ve kuruluşlara ölçüm, proje ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Hava kirlenmesi ve kontrolü konuları içerisinde kendi özel çalışma alanlarında uzmanlaşmış bir uzman kadrosuna sahip bu laboratuarımızda, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında sanayi tesislerinin emisyon iznine esas ölçümleri için İzmir ve Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde ölçüm hizmeti verilmektedir. 

Analiz ve Testler: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında gerekli gaz ve toz emisyonları, hız ve hacimsel gaz debisi, özel toz emisyonları, VOC ve diğer organik emisyonların ölçümü; dış hava ve işyeri ortamlarında toz (PM10, PM2,5 ve özel tozlar), anorganik ve VOC, PAH, PCB vd. organik kirleticilerin ölçümü, gaz ve toz kontrol sistemlerinin verimlilik testleri, olfaktometrik yöntem ile koku ölçümü. Ayrıca emisyon dağılım modellemesi, meteorolojik ölçümler ve hava kirliliği kontrol cihaz tasarım projelerine esas analiz ve ölçmeleri yapılabilmektedir. 

Hava Kirliliği laboratuvarı geniş kapsamlı araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Akreditasyon Belgesi‘ne sahip olup birçok resmi kurum ve ticari firmalar için geniş kapsamlı analiz hizmetleri sunmaktadır. 

Analiz ve Testler

Hava Kirliliği Laboratuvarında;

  • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
  • Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği
  • Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

kapsamında aşağıda belirtilen analizler ve numune alma işlemleri yapılmaktadır. 

 

BACA GAZI (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
Deney Adı Deney Metodu
Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini Numune Alma ve Analiz: L ve S Tipi Pitot Tüpü ile TS ISO 10780
Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (0-1000 mg/m³ ) 
Ön İşlem-Ölçüm: Referans Metot 
Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (<50 mg/m³ ) 
Ön İşlem-Ölçüm: Manuel Gravimetrik Metot 
Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini 
Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem
TS ISO 9096 
TS EN 13284-1 
EPA Metot 17
Rutubet (nem) Tayini EPA Method 4
Oksijen (O ₂ ) Tayini 
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 12039
Karbonmonoksit (CO) Tayini 
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 12039
Kükürtdioksit (SO ₂ ) Tayini 
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 7935
Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO ₂ ) ve Azot Oksit ( NO ) Emisyonlarının Tayini 
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
EPA CTM 022
Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini 
Bacharach Yöntem
TS 9503
Doğal Gaz Çevrim Santrallerinde Formaldehit Örneklemesi ve Tayini 
Ölçüm: Spektrofotometrik Yöntem
EPA Method 323
Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini 
Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID Dedektör ile
TSE CEN/TS 13649 EPA Metot 18
Halojen (HCl, HF, HBr, Cl ₂ , Br₂) Emisyonlarının Tayini 
Ölçüm: İyon Kromatografisi
EPA Method 26 A
Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Kütle Derişiminin Tayini 
Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Temizleme 
Analiz: Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) Yada Düşük veya Yüksek Çözünürlüklük Kütle Spektrometresi (GC FID/MS)
ISO 11338-1 ISO 11338-2
PCB Örnekleme ve Analiz İşletme içi metot (DEU-HKL-M04)
Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun (TOC) Kütle Derişiminin Tayini 
Ölçüm: Alev İyonlaştırma Detektörü
İşletme içi metot (DEU-HKL-M02)
Dinamik Oflaktometre ile Koku Derişiminin Tayini TS EN 13725
Metal Örnekleme ve Tayini Gümüş (Ag), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Cıva (Hg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Çinko (Zn)) 
Ön İşlem: Solisyon Absorbsiyon Ölçüm: ICP-OES
EPA Metot 29

 

İMİSYON (ÇEVRE HAVASI)
Deney Adı Deney Metodu
Uçucu Organik Bileşiklerin derişimlerinin belirlenmesi (VOC) ASTM D 3686 ASTM D 3687
Askıda Katı Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini 
Gravimetrik Yöntem
EPA 40 CFR 50 AppJ-M
PM 10 Kesrinde Ağır Metallerin Tayini (As, Cd, Ni, Pb) 
Atomik Absorbsiyon Yöntemi
TS EN 14902 TS EN 14902/AC
Çöken Toz Tayini Gravimetrik Yöntem TS 2341
Çöken Toz Ağır Metallerin Tayini (Tl, Pb, Cd) İşletme içi metot (DEU-HKL-M03)
Gazların ve Buharların Derişimlerinin Tayini 
Numune Alma: Difüzyon Cihazlarnın Seçimi, Taşıma Ve Belirsizlik Bileşenleri Cihaz seçimi ve Numune Alma Noktalarının Seçimi Ön İşlem- Analiz Yöntemi (SO ₂ , NO ₂ , O ₃ ,VOC)
İşletme İçi Metot (DEU-HKL-M01) TS EN 13528 -1 TS EN 13528 -2 TS EN 13528 -3
PAH Örnekleme ve Analiz TS ISO 12884
PCB Örnekleme ve Analiz İşletme İçi Metot (DEU-HKL-M05)
PM10 derişimlerinin otomatik analizör ile belirlenmesi (Beta Işıması) TS EN 10473
Karbonmonoksit (CO) derişimlerinin otomatik analizör ile belirlenmesi (NDIR) TS EN 14626
NO, NO ve NOx derişimlerinin otomatik analizör ile belirlenmesi (Kimyasal Işıma) TS EN 14211
Ozon derişimlerinin otomatik analizör ile belirlenmesi (UV Fotometrik) TS ISO 13964 TS EN 14625
SO ₂ derişimlerinin otomatik analizör ile belirlenmesi (UV Fotometrik) TS EN 14212

Cihaz Envanteri

Kod

Cihaz Adı

Markası

Model

Seri No

HKL.CHZ.001

 Terazi (300 gr)

GEC Avery

VA304-1AAZM13AAE

944310

HKL.CHZ.008

Gaz Kromotograf 

Agilent

6890N

US10345087

HKL.CHZ.009

GC-MS

Agilent

5973

US33230092

HKL.CHZ.057

Gaz Analiz Cihazı El Ünitesi (Hız)

Testo

350 XL

00908728/311

HKL.CHZ.069

ICP-OES

Perkin-Elmer

Optima 2100 DV 

080N4111801

HKL.CHZ.072

Gaz Kromotograf 

Agilent

6890 N

CN10548014

HKL.CHZ.073

Iyon Kromotograf

Dionex

ICS 3000

05110562

HKL.CHZ.086

Terazi (20gr)

Mettler

Toledo XP26

1123032638

HKL.CHZ.087

Termohigrometre

Testo

608-H1

MF.20967

HKL.CHZ.089

Barometre

Testo

0560 0511

39102888/710

HKL.CHZ.093

ICP-MS

Agilent 7700

G 3281A

JP10160337

HKL.CHZ.094

Soğutucu

Bosch

KDN49V00NE

100179

HKL.CHZ.100

Etüv

Memmert

UNB 500

C510.0958

HKL.CHZ.101

Kül Fırını

Magma

MT1105

10607051

HKL.CHZ.102

Termohigrometre

Testo

608-H1

34906887

HKL.CHZ.103

Etüv

Nüve

FN-055

03-1148

HKL.CHZ.106

Spektrofotometre

Thermo

9423AQA2200E

AQA141909

HKL.CHZ.107

Termohigrometre

TFA

Klimalogg Pro

30.3039.IT

HKL.CHZ.108

Dijital termometre

Testo

175 T3

40220661 509

Görevli Personel

Laboratuvar Sorumlusu: 
Prof. Dr.Abdurrahman BAYRAM

Laboratuvar Personeli: 
Prof. Dr. Mustafa ODABAŞI (Laboratuvar Sorumlu Yard.)
Prof. Dr. Tolga ELBİR (Teknik Personel)
Doç. Dr. Melik KARA (Teknik Personel)
Dr. Öğr. Üyesi Yetkin DUMANOĞLU (Teknik Personel)
Öğr. Gör. Hasan ALTIOK (Teknik Personel)

İletişim Bilgileri

Tel: 301 70 80
Faks: 301 72 80
e- posta: havalab@deu.edu.tr 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü 
Tınaztepe Yerleşkesi
Buca-İZMİR 

Laboratuvardan Görünümler