Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları

EĞİTİM AMAÇLARIMIZ

EA-1: Özel sektörde ya da kamu kuruluşları bünyesinde çevre mühendisliği ile ilgili süreçlerde (tasarım, inşaat, işletme ve danışmanlık vb.) görev alır.

EA-2: Ulusal veya uluslararası Ar-Ge odaklı kurum ve kuruluşlarda çevre teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarında yer alır.

EA-3: Çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımı için çevre yönetim sistemlerini kurar ve uygun araçları uygular.

EA-4: Kendi mühendislik şirketlerinde danışmanlık, proje ve taahhüt işleri yaparlar.

PROGRAM ÇIKTILARIMIZ

PÇ1-Temel bilimler ve genel mühendislik konularında yeterli bilgiye sahiptir.

PÇ2-Çevre kirliliğinin önlenmesi, kontrolü ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.

PÇ3-Temel bilimler, genel mühendislik, çevre bilimleri ve teknolojileri alanlarındaki bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanır.

PÇ4-Çevre Mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri belirler, analiz eder ve çözüm seçenekleri üretir; bu kapsamda uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

PÇ 5-Karmaşık çevresel sistemleri bütünleşik bir yaklaşımla analiz eder.

PÇ 6-Gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde karmaşık sistem, sistem bileşeni veya süreci tasarlar.

PÇ 7-Çevre Mühendisliği uygulamalarında karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknikleri ve mühendislik araçlarını kullanır.

PÇ 8-Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar ve gerçekleştirir.

PÇ 9-Veri toplar, değerlendirir ve yorumlar.

PÇ 10-Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alır, bu gruplar içerisinde kendi sorumluluğunu belirler, bireysel çalışma becerisine sahiptir.

PÇ 11-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

PÇ 12-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkındadır, bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalığa sahiptir.

PÇ 13-Mühendislik uygulamalarında gerekli olan bilişim teknolojilerini (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) ve modern mühendislik araçlarını kullanır.

PÇ 14-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır; Etkin rapor yazar ve yazılı raporları anlar, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilir, etkin sunum yapar, açık ve anlaşılır talimat verip – alır.

PÇ 15-Teknik resim kullanarak alt yapı projelerini çizer, proje-pafta-harita okur.

PÇ 16-Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir.

PÇ 17-Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile güncel mesleki konuları ve çağın sorunlarını bilir.

PÇ 18-Çevre Mühendisliği ile ilgili alanlarda mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir; bu konularda kamuoyunu ve kurumları bilgilendirmek amacıyla görüşlerini yazılı veya sözlü olarak aktarır.

PÇ 19-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir.

PÇ 20-Proje yönetimi, tesis işletimi konularında gerekli donanıma (risk, güvenlik ve mevzuat) sahiptir.