Çift Anadal / Yandal

1. Çift Anadal

Çift Anadal Programı (ÇAP), ana dal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla uygulanır. Program esasları “Çift Anadal Programı Yönergesi” ile belirlenmiştir. Yönergeye göre Çevre Mühendisliği anadal programını üstün başarı ile yürüten öğrenciler, en erken 3. ve en geç 5. yarıyıl başında ÇAP’na başvurularını yaparlar. DEÜ Çift Anadal Yönergesine göre, öğrencinin başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,00 olması ve başvuru sırasında anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gereklidir. 

Çevre ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri arasında 2004-2005 eğitim-öğretim döneminden bu yana karşılıklı olarak Çift Anadal Programı – ÇAP uygulanmaktadır. Uygulamaya göre, ikinci bir anadal olarak belirlenen İnşaat Mühendisliği programında öğrencilerimiz gerekli koşulları sağladıkları takdirde, lisans diploması alma haklarına sahip olabilirler. Benzer şekilde, aynı koşulları sağlayan İnşaat Mühendisliği öğrencileri de, Çevre Mühendisliği programında lisans diploması alma hakkına sahiptir. 2004-2005 öğretim yılında uygulanmaya başlayan İNŞ-ÇEV (Birinci Anadal Çevre Mühendisliği, İkinci Anadal İnşaat Mühendisliği) ÇAP, ilk başladığı yıllarda 60,5 saat kredi olarak uygulanmıştır. Ancak, sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında, bölümler arası ders eşlenikleri gözden geçirilmiş ve kredi saatlerinde düzenleme yapılmıştır. Buna göre, Yapı Malzemesi I dersi, Çevre Mühendisliği öğretim programındaki Malzeme Bilgisi dersi ile eş sayılmış ve ders programının dışında tutulmuştur. Bu düzenlemeyle 2007-2008 eğitim-öğretim döneminden itibaren İNŞ-ÇEV ÇAP 51,5 kredi olarak uygulanmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1. Birinci Anadalı Çevre Mühendisliği Bölümü ve İkinci Anadalı İnşaat Mühendisliği Bölümü Olan Öğrencilerin Öğretim Planı

Ön Şart

Kodu

Dersin Adı

Kredi

İkinci Sınıf – 3.Yarıyıl (Güz Yarıyılı )

İNŞ2007

Yapı Elemanları

3 + 0

İkinci Sınıf – 4.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı )

İNŞ2002

Mukavemet II

3 + 1

İNŞ2024

Yapı Malzemesi II

2 + 2

Üçüncü Sınıf – 5.Yarıyıl( Güz Yarıyılı )

İNŞ3025

Ulaştırma I

3 + 1

Üçüncü Sınıf – 6.Yarıyıl( Bahar Yarıyılı )

İNŞ3008

Yapı Statiği II

3 + 1

İNŞ3012

Betonarme II

3 + 0

İNŞ3014

Zemin Mekaniği II

3 + 0

İNŞ3026

Ulaştırma II

3 + 0

İNŞ3028

Çelik Yapılar

3 + 1

İNŞ3024

Su Yapıları

4 + 1

Dördüncü Sınıf – 7.Yarıyıl( Güz Yarıyılı )

İNŞ4001

Yapı İşletmesi

3 + 0

İNŞ4011

Temel İnşaatı

3 + 0

İNŞ4007

Çelik Yapıların Tasarımı

2 + 0

İNŞ4009

Yapı Dinamiği

3 + 0

Dördüncü Sınıf – 8.Yarıyıl( Bahar Yarıyılı )

İNŞ4002

Betonarme Yapıların Tasarımı

2 + 0

İNŞ4016

İş ve İmar Hukuku

2 + 0

İNŞ4099

Bitirme Projesi

0 + 6

   

TOPLAM KREDİ

51,5

Benzer olarak, uygulamanın ilk yıllarında ÇEV-İNŞ (birinci anadal İnşaat Mühendisliği, ikinci anadal Çevre Mühendisliği) ÇAP kredi saati 62.5 olarak belirlenmiştir. Ancak, Bölüm Akademik Kurulu’nda yapılan görüşmelerde ÇEV-İNŞ ÇAP’nda yer alan “Temel İşlemler” dersi kapsamında verilen bilgilerin “Kimyasal Prosesler”, “İçme Suyu Arıtımı” gibi derslerde de ele alınması nedeniyle, programın öğrenci lehine düzenlenmesine karar alınarak, Temel İşlemler dersi ÇEV-İNŞ ÇAP’ından çıkartılmıştır. 2007 yılında yapılan bu düzenleme ile kredi saati azaltılmış ve 57 olmuştur. 2007-2008 döneminden itibaren uygulanan ders programı ve derslerin kredi saatleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Birinci Anadalı İnşaat Mühendisliği Bölümü ve İkinci Anadalı Çevre Mühendisliği Bölümü Olan Öğrencilerin Öğretim Planı

Ön Şart

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Birinci Sınıf – 2.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı )

ÇEV1006

Çevre Biyolojisi ve Ekolojisi

3 + 0

ÇEV1008

Çevre Mühendisliği Kimyası I

4 + 0

İkinci Sınıf – 3.Yarıyıl (Güz Yarıyılı )

ÇEV2007

Çevre Mühendisliği Kimyası II

3 + 0

ÇEV2009

Çevre Mikrobiyolojisi

2 + 2

İkinci Sınıf – 4.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı )

ÇEV2008

Çevre Mühendisliği KimyasıIII

3 + 0

ÇEV2010

Çevre Analiz Teknikleri

2 + 2

MAK2019

Termodinamiğe Giriş

2 + 0

Üçüncü Sınıf – 5.Yarıyıl( Güz Yarıyılı )

ÇEV3017

Su Kalitesi Kontrolü

3 + 0

ÇEV3069

Katı Atıklar

3 + 0

ÇEV3021

Kimyasal Prosesler

2 + 1

Üçüncü Sınıf – 6.Yarıyıl( Bahar Yarıyılı )

ÇEV3016

Hava Kirliliği ve Kontrolü

3 + 0

ÇEV3018

İçme Sularının Arıtılması

3 + 0

ÇEV3022

Biyolojik Prosesler

2 + 1

Dördüncü Sınıf – 7.Yarıyıl( Güz Yarıyılı )

ÇEV4067

Kullanılmış SularınArıtılması

4 + 0

ÇEV4019

Deniz Deşarjları

2 + 0

ÇEV4063

Çevre Yönetimi

2 + 0

Dördüncü Sınıf – 8.Yarıyıl( Bahar Yarıyılı )

ÇEV4050

Arıtma Tesisi Tasarımı

2 + 2

ÇEV4046

Endüstri Atık SularınınArıtılması

3 + 0

ÇEV4048

Arıtma Çamurlarının Bertarafı

2 + 0

 

ÇEV4062

Bitirme Projesi

0+6

   

TOPLAM KREDİ

57

Çevre ve İnşaat Mühendisliği programları ile karşılıklı olarak yürütülmekte olan ÇAP programlarının yanı sıra Çevre Mühendisliği öğrencileri başvurdukları ve başvuru koşullarını sağladıkları takdirde Jeofizik, Maden ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde de ÇAP’a başlayabilirler. Bu öğrencilerin Jeofizik, Maden ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde almaları gereken dersler sırasıyla Tablo 3, 4 ve 5’de verilmiştir. 

Öğrencinin ÇAP’daki başarısızlığı, birinci anadal programındaki başarısını etkilemez. ÇAP için ayrı transkript düzenlenir. İki programa birden saydırılacak olan dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve bu dersler öğrencinin her iki programdaki dönem kaydında yer alır. Bu dersler her iki transkriptte de gösterilir. ÇAP’da, izin alınmadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin ÇAP’dan kaydı silinir. Ayrıca tüm çift anadal öğrenim süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus 4 üzerinden 1,50 altına düşebilir. Ancak genel not ortalaması ikinci kez bu eşiğin altına düşerse ÇAP’dan kaydı silinir. Öğrencinin ÇAP’dan mezun olabilmesi için ise genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,00 olması gerekir. 

Sunulan raporun “Program Başlıkları” Bölümünde de belirtildiği üzere Çevre Mühendisliği Programı ile İnşaat Mühendisliği Programı arasındaki “Çift Anadal Lisans Programı” 2004-2005 yılından itibaren uygulanmaktadır. Çevre Mühendisliği Bölümü’nün 2009-2010 yılına kadar çift anadal kontenjanı 2 kişi olmuştur. 2009-2010 yılında, tarihinde yapılan BAK toplantısında yeniden görüşülerek 3 kişi olması kararlaştırılmıştır. 

Programa ilk olarak 2006-2007 döneminde öğrenci girişi olmuştur. Tablo 1.3’de 2010/11-2014/15 öğretim yılına ilişkin çift anadal bilgileri verilmiştir. İnşaat Mühendisliği ÇAP’a programın uygulanmaya başladığı tarihten buyana 26 öğrenci kayıt yapmıştır. Bunlardan 17’si programdan mezun olmuştur. Diğer taraftan birinci anadalı İnşaat Mühendisliği olan 15 öğrenci 2014 yılına kadar bölümümüz ÇAP’a kayıtlanmıştır. Bu öğrencilerden 7’si programı başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Bölümümüz öğrencileri için daha yakın zamanda yürürlüğe giren Maden Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği programları ile ÇAP’a bugüne kadar kayıt yapan olmamıştır. 

Bölüm’ün çift anadal ve yandal programları konusundaki çalışmaları iki öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisinden oluşan “Çift Anadal-Yandal Komisyonu” tarafından planlanmaktadır. Komisyon, programda alınması gereken dersler, kredi saatleri, kontenjanlar vb. ilgili konularda Bölüm Akademik Kurulu’na iletilmek üzere gereken çalışmaları yapmaktadır. Birinci anadalı İnşaat Mühendisliği olan öğrencilerin dönem başlarında ÇAP veya YP kapsamında yaptıkları ders kayıtları da yine aynı komisyonun danışmanlığında yürütülmektedir. 

Ders programları oluşturulurken, İnşaat Mühendisliği Bölümü ile yakın işbirliği yapılarak, programa devam eden öğrencilerin eğitim süresinin uzamaması için ders çakışmalarının asgari seviyede olmasına gayret gösterilmektedir. Ayrıca, ÇAP veya YP’ye devam eden öğrencilerin sınavlarının çakışmaması için titizlik gösterilmekte, alınan tüm önlemlere karşın sınav çakışması olması durumunda, Bölüm yönetimi tarafından tüm öğretim üyelerimizin yardımıyla ÇAP/YP öğrencilerinin lehine gerekli ayarlamalar yapılmaktadır. Programlara devam eden öğrencilerin kayıt işlemleri yine Bölüm Yönetimi veya ilgili Komisyon üyeleri tarafından yapılmaktadır. Kayıt işlemleri sırasında öğrencilerin birinci ana dallarında aldıkları dersler dikkate alınarak, takip ettikleri ikinci dalda alabilecekleri dersler belirlenmektedir. 

Tablo 3. Birinci Anadalı Çevre Mühendisliği Bölümü ve İkinci Anadalı Jeofizik Mühendisliği Bölümü Olan Öğrencilerin Öğretim Planı

 

Tablo 4. Birinci Anadalı Çevre Mühendisliği Bölümü ve İkinci Anadalı Maden Mühendisliği Bölümü Olan Öğrencilerin Öğretim Planı

 

Tablo 5. Birinci Anadalı Çevre Mühendisliği Bölümü ve İkinci Anadalı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Olan Öğrencilerin Öğretim Planı

 

2. Yandal

Lisans programını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir alanda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla 2007-2008 öğretim yılından bu yana Yandal Programı (YP) uygulanmaktadır. YP’yi başarıyla tamamlayan öğrencilere “Yandal Sertifikası” verilir. YP, “Yandal Programı Yönergesi”nde belirtilen esaslara göre uygulanır. 

YP ilgili Bölümün ve Fakülte/Yüksekokul Kurulu’nun önerisi üzerine Üniversite Senatosu’nun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür. YP kredili sistemlerde en az 18 krediden, kredisiz sistemlerde eşdeğer sayıda dersten oluşur. YP’ye, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurulabilir. Öğrencinin YP’ye başvurabilmesi için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,50 (CB) veya 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir YP’ye kayıt yaptırabilir. YP’de, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin programdan kaydı silinir. Anadal programı genel not ortalaması 2,00’nin altına düşen öğrenci, izleyen dönemde YP’den ders alamaz. YP genel not ortalaması, YP’de ders aldığı iki dönem üst üste 2,00’nin altında kalan öğrencinin program ile ilişiği kesilir. 

Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı dönemleri planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve YP’nin amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere bir önceki bölümde de belirtildiği üzere bölümümüzün Çift Anadal – Yandal Komisyonu çalışmalar yapmaktadır. Komisyonun önerileri Bölüm Akademik Kurulu’nda değerlendirilir ve alınan kararlar Fakülte Kurulu kararı ile Senato’dan geçirilir. 

Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve YP’yi en az 2,00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz YP’yi bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için en fazla bir dönem süre tanınır. YP’yi tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. ÇAP’dan ayrılan bir öğrenci, bir YP’nin tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. 

Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 2007-2008 yılı itibari ile İnşaat Mühendisliği Bölümü YP uygulanmaya başlamıştır. Tablo 1.3’de 2010/11 – 2014/15 öğretim yılları itibariyle yandal yapan öğrenci sayıları verilmektedir. Çevre ve İnşaat Mühendisliği Bölümleri’nin ortak çalışmalar yaparak belirledikleri esaslara göre Çevre Mühendisliği Bölümü’nde okuyup İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yandal yapan öğrencilerin alacağı derslerin kredilerinin toplamı minimum 18 olup, bu krediyi tamamlayabilecekleri derslerin listesi Tablo 6’da verilmektedir. 

Tablo 6. Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Okuyup İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde YP’ye Kayıtlı Öğrencilerin Alacağı Dersler ve Kredileri*

Ön Şart Kodu Dersin Adı Kredi
Üçüncü Sınıf * 5.Yarıyıl ( Güz Yarıyılı )
İNŞ2001 İNŞ3007 Yapı Statiği I 3+1
İNŞ2001 İNŞ3011 Betonarme I 3+1
İNŞ3013 Zemin Mekaniği I 3+1
İNŞ2016 İNŞ3025 Ulaştırma I 3+1
İNŞ2014 İNŞ3023 Hidrolik 4+2
Üçüncü Sınıf * 6.Yarıyıl ( Bahar Yarıyılı )
İNŞ3007 İNŞ3008 Yapı Statiği II 3+1
İNŞ3011 İNŞ3012 Betonarme II 3+0
İNŞ3013 İNŞ3014 Zemin Mekaniği II 3+0
İNŞ3025 İNŞ3026 Ulaştırma II 3+0
İNŞ3007 İNŞ3028 Çelik Yapılar 3+1
İNŞ3023 İNŞ3024 Su Yapıları 4+1
Dördüncü Sınıf * 7.Yarıyıl ( Güz Yarıyılı )
İNŞ4001 Yapı İşletmesi 3+0
İNŞ3024 İNŞ4005 Su Yapılarının Tasarımı 2+0
İNŞ3028 İNŞ4007 Çelik Yapıların Tasarımı 2+0
İNŞ3008 İNŞ4009 Yapı Dinamiği 3+0
İNŞ3014 İNŞ4011 Temel İnşaatı 3+0
Dördüncü Sınıf * 8.Yarıyıl ( Bahar Yarıyılı )
İNŞ4006 İnşaat Mühendisliği Ekonomisi 3+1
İNŞ3008 ve 3012 İNŞ4002 Betonarme Yapıların Tasarımı 2+0
İNŞ4016 İş ve İmar Hukuku 2+0

 

* Öğretim Planının 3. ve 4. sınıflarında yer alan derslerden olmak üzere toplam 18 kredi ders alınacaktır. Dersler alınırken önkoşullar dikkate alınacaktır.

13.12.2006 tarihli Çevre Mühendisliği Bölümü Akademik Kurulu’nda, yandal programı için İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine her yıl 3 kontenjan ayrılmasına karar verilmiştir. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okuyup Çevre Mühendisliği Bölümü’nde yandal yapan öğrencilerin alacağı derslerin kredilerinin toplamı minimum 25 olup, bu krediyi tamamlayabilecekleri derslerin listesi Tablo 7’de verilmektedir. 

Çevre Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrencilerimiz İnşaat Mühendisliği Bölümü dışında 25.9.2014 tarihi itibariyle Maden Mühendisliği, 6.9.2012 tarihi itibariyle Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 3.11.2009 tarihi itibariyle Bilgisayar Mühendisliği, 20.3.2013 tarihi itibariyle Jeofizik Mühendisliği bölümlerindeki YP’lere başvurabilirler. Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerin Jeofizik Mühendisliği Bölümü YP’ye kayıt yaptıkları takdirde alacakları dersler Tablo 8’de verilmiştir. Diğer bölümlerin YP ders listeleri Mühendislik Fakültesi’nin tüm bölümleri için ortak olarak belirlenmiştir. 

Halihazırda Bölümümüz öğrencilerden iki kişi İnşaat Mühendisliği ve bir kişi Bilgisayar Mühendisliği YP’ye devam etmektedirler. Bir İnşaat Mühendisliği öğrencisi ise bölümümüzün YP’ye kayıtlı ve devam etmektedir, ancak 2007 yılından bu yana kayıt yenilememe nedeniyle beş öğrencinin YP ile ilişkisi kesilmiştir. 

Tablo 7. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Okuyup Çevre Mühendisliği Bölümü YP’de Kayıtlı Öğrencilerin Alacağı Dersler ve Kredileri*

Ön Şart

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Birinci Sınıf 1.Yarıyıl ( GüzYarıyılı )

ÇEV1051

Çevre Mühendisliğine Giriş

2+0

Birinci Sınıf 2.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı )

ÇEV1008

Çevre Mühendisliği Kimyası I

4+0

İkinci Sınıf 3.Yarıyıl (Güz Yarıyılı )

ÇEV2007

Çevre Mühendisliği Kimyası II

3+0

ÇEV2009

Çevre Mikrobiyolojisi

2+2

İkinci Sınıf 4.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı )

ÇEV2010

Çevre Mühendisliği KimyasıIII

3+0

Üçüncü Sınıf 5.Yarıyıl (Güz Yarıyılı )

ÇEV3013

Temel İşlemler

3+0

ÇEV3017

Su Kalitesi Kontrolü

3+0

ÇEV3021

Kimyasal Prosesler

2+1

ÇEV3069

Katı Atıklar

3+0

Üçüncü Sınıf 6.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı )

ÇEV3016

Hava Kirliliği Kontrolü

3+0

ÇEV3018

İçme Sularının Arıtılması

3+0

ÇEV3022

Biyolojik Prosesler

2+1

Dördüncü Sınıf 7.Yarıyıl( Güz Yarıyılı )

ÇEV4067

Kullanılmış SularınArıtılması

4+0

ÇEV4063

Çevre Yönetimi

2+0

 

* Listede yer alan derslerden olmak üzere minimum 25 kredi ders alınacaktır.

 

Tablo 8. Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Okuyup Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde YP’ye Kayıtlı Öğrencilerin Alacağı Dersler ve Kredileri