Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları

EĞİTİM AMAÇLARIMIZ

Çevre Mühendisliği Bölümü mezunlarını, ilgili süreçlerin tasarımını, inşaatını ve işletmesini yapabilen; çevre teknolojilerine yönelik Ar-Ge çalışmalarında yer alabilen; çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımı için çevre yönetim araçlarını uygulayabilen; bireysel veya takım olarak çalışabilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

PROGRAM ÇIKTILARIMIZ

BİLGİ

ÇMB-PÇ 1: Temel bilimler ve genel mühendislik konularında yeterli bilgiye sahiptir.
ÇMB-PÇ 2: Çevre kirliliğinin önlenmesi, kontrolü ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ile ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.

BECERİ

ÇMB-PÇ 3: Temel bilimler, genel mühendislik, çevre bilimleri ve teknolojileri alanlarındaki bilgileri kullanır.
ÇMB-PÇ 4: Çevre Mühendisliği alanındaki problemleri belirler, analiz eder ve çözüm seçenekleri üretir; bu kapsamda uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
ÇMB-PÇ 5: Çevresel sistemleri bütünleşik bir yaklaşımla analiz eder.
ÇMB-PÇ 6: Sistem, sistem bileşeni veya süreci tasarlar.
ÇMB-PÇ 7: Çevre Mühendisliği uygulamalarında modern teknikleri ve mühendislik araçlarını kullanır.
ÇMB-PÇ 8: Deney tasarlar ve gerçekleştirir.
ÇMB-PÇ 9: Veriyi değerlendirir ve yorumlar.

YETENEK

ÇMB-PÇ 10: Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev alır, bu gruplar içerisinde kendi sorumluluğunu belirler.
ÇMB-PÇ 11: Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
ÇMB-PÇ 12: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincindedir, bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
ÇMB-PÇ 13: Mühendislik uygulamalarında gerekli olan bilişim teknolojilerini (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) ve modern mühendislik araçlarını kullanır.
ÇMB-PÇ 14: Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
ÇMB-PÇ 15: Teknik resim kullanarak alt yapı projelerini çizer, proje-pafta-harita okur.
ÇMB-PÇ 16: Çevre koruma, optimum kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik kavramlarına vakıftır.
ÇMB-PÇ 17: Güncel mesleki konuları ve çağın sorunlarını bilir.
ÇMB-PÇ 18: Çevre Mühendisliği ile ilgili alanlarda kamuoyunu ve kurumları bilgilendirmek amacıyla görüşlerini yazılı veya sözlü olarak aktarır.
ÇMB-PÇ 19: Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
ÇMB-PÇ 20: Proje yönetimi, tesis işletimi konularında gerekli donanıma (risk, güvenlik ve mevzuat) sahiptir.