Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı’nda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin araştırma projeleri kapsamında mikrobiyolojik analizler, tanılar, kültür zenginleştirme ve izolasyonları yanında lisans öğrencilerinin rutin mikrobiyoloji laboratuvar uygulamaları yapılmaktadır. DPT, TÜBİTAK ve AİF Projeleri çerçevesi içinde değişik aerobik ve anaerobik bakterilerin saf kültürlerinin geliştirilmesi ve üretimleri çalışılmaktadır. İçme suyu, yeraltı suyu ve atıksularda bulunan bakteri, mantar, alg, maya ve protozoaların tanıları yapılmaktadır. Aktif çamur sistemlerinde bulunan flok ve ipliksi bakterilerin tanıları, çamur ve kompostta bulunabilecek tüm mikrobiyal gurupların tanı ve sayımları Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuarı’nda gerçekleştirilmektedir. Bakteri, balık, mantar, alg ve protozoalarla ilgili klasik ve zenginleştirilmiş tüm toksisite testleri ile balıkların kullanıldığı toksisite testleri ve ZSF (Zehirlilik Seyrelme Faktörü) analizleri yapılmaktadır.

Analiz ve Testler: Toplam koliform tanısı ve sayımı, fekal koliform tanısı ve sayımı, toplam hücre sayımı, toplam aerobik bakteri sayımı, spor oluşturan bakteriler, spor oluşturmayan bakteri sayıları, demir bakterileri, mantar tayini ve sayımı, alg tayini ve sayımı, streptococcus feacalis tanısı ve sayımı, sülfür oksitleyici (thiobacillus sp.) bakteri tayini ve sayısı, sülfat redükleyen bakteri (desülfovibrio sp.) sayısı ve tanısı, proteolitik mikroorganizma tayini ve sayısı, maya tayini ve sayımı, asit oluşturan (asidofilik) bakteri tayini, actinomycetes tayini, nitrit oluşturan bakteri tayini, nitrat oluşturan bakteri tayini, selülolitik mikroorganizma tayini, protozoa tayini, atık sularda toksisite tayini (balık ve bakteri biyo-deneyleri), atık sularda toksisite tayini (bakteri toksisitesi), aktif çamurun mikrobiyolojik incelenmesi, zenginleştirilmiş bakteri toksisite testleri, metan çıkış oranlarının tespiti ve BOİ5 tayin sistemleri yapılabilmektedir.


ANALİZLER LİSTESİ

 • Numune Alınması, Taşınması ve Muhafazası, SM 9060 A-B
 • Toplam Koliform Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9222 B, SM 9225 D
 • Termotolerant Fekal Koliform Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9222 D
 • Fekal streptococci Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9230 C
 • Zehirlilik seyrelme faktörü (ZSF), TS -5676 Ek 1, SKKY Ek 1
 • Toplam Koliform Sayımı: En Muhtemel Sayı Tekniği, SM 9221 B-C
 • Fekal Koliform Sayımı: En Muhtemel Sayı Tekniği, SM 9221 E
 • Fekal Streptococci Sayımı: En Muhtemel Sayı Tekniği, SM 9230 B
 • Pseudomonas aeruginosa Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9213 E
 • Aerobik Endospor Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9218 B
 • Klebsiella Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9222 F
 • Asidik Çevrelerde Yaşayan Bakterilerin (Demir ve Kükürt bakterileri) Sayılması, Zenginleştirilmesi ve İzolasyonu): En Muhtemel Sayı Tekniği, SM 9240 D
 • Salmonella kalitatif izolasyon ve tanı yöntemleri: En Muhtemel Sayı Tekniği, SM 9260 B, SM 9260 D
 • Clostridium perfiringens sayısı: Membran Filtrasyon Tekniği, TS 8020 EN 26461-2
 • Legionella Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9260 J
 • Toplam Bakteri Sayımı (22 °C ve 37 °C): Membran Filtrasyon Tekniği, ISO 6222
 • Mikrotox Akut Toksisite Testi, SM 8050 (A-B)
 • Daphnia magna Yüzde İnhibisyon Testi, SM 8711 (A,B,C)
 • Biyoayrışabilirlik Testi, OECD 301, OECD 302 A, OECD 303 A, OECD 314
 • Biyoakümülasyon Testi, OECD 305
 • Balık Akut Toksisite Testi, OECD 203
 • Enterovirüs Tanısı ve Sayısı, SM 9510 B, C, F, G
 • Staphylococcus aureus Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9213 B
 • Helmint Yumurta Tanısı ve Sayısı, İşletme İçi Metod: DEÜ – MBL – M01
 • Daphnia magna Akut Toksisite Testi (% inhibisyon cinsinden), ISO/EN/DIN 6341
 • Aktif Çamurda Nitrifikasyon Yapan Mikroorganizmaların İnhibisyonunu Değerlendiren Toksisite Testi, DIN/EN ISO 9509
 • Microtox Akut Toksisite Testi (% İnhibisyon Cinsinden), ISO/EN/DIN 11348
 • Mantar Tayini: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9610 A,C,D
 • Maya Tayini: Seyreltme Plaka Tekniği, SM 9610 E
 • Protozoa (Giardia sp. ve Cryptosporidium sp.) Tanısı ve Sayımı, SM 9711 B ; İşletme İçi Metod: DEÜ – MBL – M02
 • Actinomycetes Tanısı ve Sayımı: Seyreltme Plaka Tekniği, SM 9250 B
 • Campylobacter jejuni Tanısı ve Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9260 G
 • Aeromonas Tanısı ve Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9260 L
 • Mycobacterium Tanısı ve Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9260 M
 • Leptospira Tanısı ve Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9260 I
 • Shigella Tanısı ve Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9260 E
 • Nitrifikasyon yapan bakteri Tanısı ve Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9245 B
 • Vibrio Tanısı ve Sayımı: Seyreltme Plaka Tekniği, SM 9260 H
 • Bacillus cereus Tanısı ve Sayımı: Seyreltme Plaka Tekniği, ISO 7932
 • Yersinia enterocolitica Tanısı ve Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, SM 9260 K
 • Listeria sp. Tanısı ve Sayımı: Seyreltme Plaka Tekniği, ISO 11290-1
 • Bifidobacterium sp. Tanısı ve Sayımı: Seyreltme Plaka Tekniği, İşletme İçi Metod DEÜ–MBL –M03
 • E.coli Serotip 0157 Tanısı ve Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M04
 • Pseudokircherinella supcapitata Alg Büyüme İnhibisyon Testi (Spesifik Büyüme Hızı EC50 değeri Hesaplanması), OECD, 201
 • Psikrofilik Psychrobacter sp. Tanısı ve Sayımı: Membran Filtrasyon Tekniği, İşletme İçi Metod DEÜ–MBL–M05
 • Enzim Substrat Koliform Testi: En Muhtemel Sayı Tekniği, SM 9223 B
 • Kolifaj Tanısı ve Sayımı: Seyreltme Plaka Tekniği, SM 9224 A-B


 • PERSONEL LİSTESİ

 • Prof. Dr. Delia Teresa SPONZA (Laboratuvar Sorumlusu)
 • Ar. Gör. Gökçe GÜNEY
 • Biyolog Nefise ERDİNÇMER


 • İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Mikrobiyoloji Laboratuvarı Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca/İZMİR

  Labratuvar Sorumlusu: Prof. Dr. Delia Teresa SPONZA
  Labratuvar Sorumlusu Telefon: (0232) 301 71 19
  Labratuvar Telefon: (0232) 301 70 82
  Faks: (0232) 453 11 43  FOTOĞRAF BÖLÜMÜ

  Microthox Cihazı

  Dr. Hatch Lange Lumistox 300
  Otoklav

  Systec VX-95 2350
  İnkübatör

  Sanyo Gallenkamp IR700 SG
  İnkübatör

  Nüve EN500
  Steril Kabin

  Nüve MN 120
  Steril Kabin

  Nüve LN 090


  Sidebar Menu