Mesleki Staj

Bölümümüzde lisans eğitimi yapan öğrenciler, mesleki deneyim kazanmak amacıyla eğitim süreci içinde kış ve/veya yaz döneminde mesleki staj yapmak zorundadırlar. 

Staj Uygulama Esasları

Çevre Mühendisliği Bölümü'nün staj çalışmalarına ait esaslarına DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ STAJ YONERGESİ belgesinden ulaşabilirsiniz.

 

Staj İlkeleri

  • Her öğrenci 60 iş günü staj yapmakla sorumludur.
  • Staj süresi bölünerek 2 ya da 3 ayrı tesiste staj yapılabileceği gibi tek seferde bir yerde de staj yapılabilir.


Staj Prosedürü

Staj Öncesi

  • Her öğrenci staj yapacağı yeri kendisi bulacaktır. Öğrenciler, staj yeri konusunda Bölüm Staj Komisyonu'ndan ve/veya Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden destek alabilirler.
  • 'Staja İlk Başvuru Formu [STJF-01]' doldurularak, staj komisyonuna onaylatılıp, staj yapılacak olan yere başvurulacak ve sözlü ve/veya yazılı onay alınacaktır.
  • Staj yapılacak yer belli olduktan sonra 'Staj Sigorta Formu' 2 nüsha olarak doldurulacak, öğrenci tarafından imzalanacak, ve ilan edilen tarihler arasında teslim edilecektir. Bu form sayesinde staj yapılan süre boyunca öğrenci sigortalanacaktır.
  • Yapılacak her bir staj için ayrı bir 'Staj Sicil Formu' doldurulacaktır. Bu forma fotoğraf yapıştırılacak ve fotoğraf Bölüm Staj Komisyonu tarafından kaşelenecektir.


Staj Sonrası

  • İşveren tarafından onaylanmış 'Staj Sicil Formu' ve öğrenci tarafından staj esnasında hazırlanıp imzalatılmış 'Staj Defteri' öğretimin 4. haftasında teslim edilecektir.
  • Staj Defteri, staj defteri oluşturma belgesinde belirtildiği gibi yapılır. [STJB-02]

Staj defterini bilgisayarda hazırlamak isteyenler için: 'Staj Defteri Formatı' 'Staj Defteri Kapak Sayfası'Stajlar Değerlendirildikten Sonra

  • Stajlar değerlendirilip kabul edilmiş stajlarla ilgili listeler Staj Panosu'na asılır.
  • Öğrenciler listeleri kontrol etmeli ve eksik evrakları var ise teslim etmelidirler. Aksi takdirde stajları geçersiz sayılır.


Staj Komisyonu

Komisyon Başkanı

Komisyon Üyeleri

 

Staj Yapılan Kuruluşlar (2005 Yılı ve Sonrasında)

2005 yılı ve sonrasında öğrencilerimizin staj yaptığı kuruluşlar listesine buradan ulaşılabilir.Ege Bölgesi Firma Listesi

Ege Bölgesi'nde staj yapılabilecek firma listesine buradan ulaşabilirsiniz.İlgili BağlantılarStaj yaptığı kurumdan ücret alan ve Staj yaptığı kuruma Teşvik geri ödemesi talep eden öğrencilerin dikkatine: Aşağıdaki linkteki belge tam olarak doldurularak işyerinin ıslak imzasıyla ve öğrenciye yapılan ödeme bilgileriyle Mühendislik fakültesi Personel mali işler bürosuna iletilmesi gerekmektedir.
ftp://ftp.deu.edu.tr/muhendis/formlar/maas_isleri/isletmelerde_mesleki_egitim_bilgi_formu_ver2.docx
Bölümümüz öğrencileri mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve lisans eğitiminden mezun olabilmek için 60 iş günü (12 hafta) staj yapmakla yükümlüdürler. Stajın 4 haftalık (20 iş günü) kısmı laboratuar stajı olup bu staja hak kazanabilmek için 4. yarıyla kayıtlanmış olmaları gerekmektedir. Stajın geriye kalan 8 (40 iş günü) haftalık kısmı meslek stajı olup bu staja hak kazanabilmek için 6. yarıyıla kayıtlanmış olmaları zorunludur. Öğrencilerimiz 60 iş günü stajlarını ikiye veya üçe bölmek suretiyle birden fazla yerde ve konuda staj yapma hakkına sahiptirler.

Öğrenciler 12 haftalık staj süresi içinde; su ve atıksu analizleri ve arıtımı, su getirne, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj projeleri, katı atık bertarafı ve değerlendirilmesi ve atık yönetimi, hava kirlenmesi ve kontrolü, ÇED ve çevre mühendisliği kapsamına giren her türlü proje ve tasarım, çevre mevzuatı ve hukuku, çevre ve iş güvenliği konularından en az ikisinde staj yapabilirler.

Yapılan laboratuar ve mesleki stajlar bölüm bünyesinde olmayıp öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde olabilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimiz laboratuar ve mesleki stajlarını sıklıkla İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde, Büyükşehir ve Şehir belediyelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı İl Müdürlükleri’nde, DSİ, İller Bankası, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarda, üniversitelerin veya çeşitli enstitülerin laboratuarlarında staj yapmayı tercih etmektedirler. Bunun yanı sıra Bölümümüz öğrencileri, çeşitli sanayiler ve alt yapı ve arıtma tesisi inşaat veya işletmesi yapılmakta olan sanayi bölgeleri, tasarım ve danışmanlık hizmeti veren proje büroları, altyapı ve inşaat hizmeti veren Mühendislik-Müşavirlik firmalarında ve özel ölçüm laboratuarlarında da yoğunluklu olarak staj yapmaktadırlar. Son 10 yıla ait Bölümümüz öğrencilerinin staj yaptığı yerlerin dağılımı Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmektedir.


Şekil 1. 2005-2009 yılları arası staj yapılan yerlerin dağılımı


Şekil 2. 2011-2015 yılları arası staj yapılan yerlerin dağılımı

Bölümümüz öğrencileri 2009 yılından bu yana, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında, staj yaptıkları süre boyunca Fakültemiz tarafından sigortalanmaktadırlar.

Bölümümüz Staj Komisyonu Mayıs 2005 yılında uygulamaya konulan ve Mart 2010 da revize edilen “DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları” doğrultusunda staj işlerini yürütmektedir. Öğrencilerimizin staja ilk başvuru aşamasından, stajların değerlendirilmesine kadar tüm aşamalar belgelendirilmekte olup, önceki yıllara yönelik bilgiler arşivlenmektedir.

Öğrencilerimiz her staj yaptıkları yere ait bir “Staj Defteri” doldurarak staj sonunda teslim etmekte ve staj defterleri Bölüm Staj Komisyonunca incelenerek değerlendirilmektedir.

Bölümümüz Staj Komisyonu öğrencilerimizi mesleki stajla ilgili bilgilendirmek üzere her dönem başında “Staj Bilgilendirme Semineri” organize etmektedir. Bu toplantılarda öğrencilere Bölümümüzde uygulanan staj prosedürü detaylı bir şekilde anlatılmakta, staj yerleriyle ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca stajlarını tamamlamış bazı öğrenciler bu toplantıda staj deneyimlerini aktarmakta ve ilk defa staj yapacak öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunmaktadırlar.


Sidebar Menu