Hava Kirliliği Laboratuvarı

Hava kirliliği laboratuarımızda, gaz ve toz hava kirleticilerin atmosferdeki tür ve miktarları (hava kalitesi), kirletici kaynaklardan atmosfere verildikleri noktalardaki (emisyon) ve kapalı ortamlardaki (çalışma ortamı) tür ve miktarları uluslararası standart yöntemlerle yapılabilmektedir. Tüm bu ölçümler için gerekli örnekleme ve analiz cihazları ve ekipmanları ile donatılmış laboratuarımızda, ulusal ve uluslar arası araştırmalar sürdürülmekte, sanayi tesisleri ile resmi kurum ve kuruluşlara ölçüm, proje ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Hava kirlenmesi ve kontrolü konuları içerisinde kendi özel çalışma alanlarında uzmanlaşmış bir uzman kadrosuna sahip bu laboratuarımızda, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında sanayi tesislerinin emisyon iznine esas ölçümleri için İzmir ve Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde ölçüm hizmeti verilmektedir.

Analiz ve Testler: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında gerekli gaz ve toz emisyonları, hız ve hacimsel gaz debisi, özel toz emisyonları, VOC ve diğer organik emisyonların ölçümü; dış hava ve işyeri ortamlarında toz (PM10, PM2,5 ve özel tozlar), anorganik ve VOC, PAH, PCB vd. organik kirleticilerin ölçümü, gaz ve toz kontrol sistemlerinin verimlilik testleri, olfaktometrik yöntem ile koku ölçümü. Ayrıca emisyon dağılım modellemesi, meteorolojik ölçümler ve hava kirliliği kontrol cihaz tasarım projelerine esas analiz ve ölçmeleri yapılabilmektedir.

Hava Kirliliği laboratuvarı geniş kapsamlı araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Analizleri Yeterlilik Belgesi ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Akreditasyon Belgesi'ne sahip olup birçok resmi kurum ve ticari firmalar için geniş kapsamlı analiz hizmetleri sunmaktadır.

Analiz ve Testler

Hava Kirliliği Laboratuvarında;
 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği
 • Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
 • kapsamında aşağıda belirtilen analizler ve numune alma işlemleri yapılmaktadır.

  BACA GAZI (TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)
  Deney Adı Deney Metodu
  Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini Numune Alma ve Analiz: L ve S Tipi Pitot Tüpü ile TS ISO 10780
  Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (0-1000 mg/m³ )
  Ön İşlem-Ölçüm: Referans Metot
  Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (<50 mg/m³ )
  Ön İşlem-Ölçüm: Manuel Gravimetrik Metot
  Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini
  Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik Yöntem
  TS ISO 9096
  TS EN 13284-1
  EPA Metot 17
  Rutubet (nem) Tayini EPA Method 4
  Oksijen (O ₂ ) Tayini
  Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
  TS ISO 12039
  Karbonmonoksit (CO) Tayini
  Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
  TS ISO 12039
  Kükürtdioksit (SO ₂ ) Tayini
  Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
  TS ISO 7935
  Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO ₂ ) ve Azot Oksit ( NO x ) Emisyonlarının Tayini
  Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
  EPA CTM 022
  Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini
  Bacharach Yöntem
  TS 9503
  Doğal Gaz Çevrim Santrallerinde Formaldehit Örneklemesi ve Tayini
  Ölçüm: Spektrofotometrik Yöntem
  EPA Method 323
  Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini
  Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID Dedektör ile
  TSE CEN/TS 13649 EPA Metot 18
  Halojen (HCl, HF, HBr, Cl ₂ , Br₂) Emisyonlarının Tayini
  Ölçüm: İyon Kromatografisi
  EPA Method 26 A
  Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Kütle Derişiminin Tayini
  Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Temizleme
  Analiz: Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC) Yada Düşük veya Yüksek Çözünürlüklük Kütle Spektrometresi (GC FID/MS)
  ISO 11338-1 ISO 11338-2
  PCB Örnekleme ve Analiz İşletme içi metot (DEU-HKL-M04)
  Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun (TOC) Kütle Derişiminin Tayini
  Ölçüm: Alev İyonlaştırma Detektörü
  İşletme içi metot (DEU-HKL-M02)
  Dinamik Oflaktometre ile Koku Derişiminin Tayini TS EN 13725
  Metal Örnekleme ve Tayini Gümüş (Ag), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Cıva (Hg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Çinko (Zn))
  Ön İşlem: Solisyon Absorbsiyon Ölçüm: ICP-OES
  EPA Metot 29


  İMİSYON (ÇEVRE HAVASI)
  Deney Adı Deney Metodu
  Uçucu Organik Bileşiklerin derişimlerinin belirlenmesi (VOC) ASTM D 3686 ASTM D 3687
  Askıda Katı Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini
  Gravimetrik Yöntem
  EPA 40 CFR 50 AppJ-M
  PM 10 Kesrinde Ağır Metallerin Tayini (As, Cd, Ni, Pb)
  Atomik Absorbsiyon Yöntemi
  TS EN 14902 TS EN 14902/AC
  Çöken Toz Tayini Gravimetrik Yöntem TS 2341
  Çöken Toz Ağır Metallerin Tayini (Tl, Pb, Cd) İşletme içi metot (DEU-HKL-M03)
  Gazların ve Buharların Derişimlerinin Tayini
  Numune Alma: Difüzyon Cihazlarnın Seçimi, Taşıma Ve Belirsizlik Bileşenleri Cihaz seçimi ve Numune Alma Noktalarının Seçimi Ön İşlem- Analiz Yöntemi (SO ₂ , NO ₂ , O ₃ ,VOC)
  İşletme İçi Metot (DEU-HKL-M01) TS EN 13528 -1 TS EN 13528 -2 TS EN 13528 -3
  PAH Örnekleme ve Analiz TS ISO 12884
  PCB Örnekleme ve Analiz İşletme İçi Metot (DEU-HKL-M05)
  PM10 derişimlerinin otomatik analizör ile belirlenmesi (Beta Işıması) TS EN 10473
  Karbonmonoksit (CO) derişimlerinin otomatik analizör ile belirlenmesi (NDIR) TS EN 14626
  NO, NO ve NOx derişimlerinin otomatik analizör ile belirlenmesi (Kimyasal Işıma) TS EN 14211
  Ozon derişimlerinin otomatik analizör ile belirlenmesi (UV Fotometrik) TS ISO 13964 TS EN 14625
  SO ₂ derişimlerinin otomatik analizör ile belirlenmesi (UV Fotometrik) TS EN 14212


  Görevli Personel

  Laboratuvar Sorumlusu:
  Prof. Dr.Abdurrahman BAYRAM

  Laboratuvar Personeli:
  Prof. Dr. Mustafa ODABAŞI (Laboratuvar Sorumlu Yard.)
  Prof. Dr. Tolga ELBİR (Teknik Personel)
  Dr.Yetkin DUMANOĞLU (Teknik Personel)
  Dr.Melik KARA (Teknik Personel)
  Uzman Hasan ALTIOK (Teknik Personel)


  İletişim Bilgileri

  Tel: 301 70 80
  Faks: 301 72 80
  e- posta: havalab@deu.edu.tr

  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
  Çevre Mühendisliği Bölümü
  Tınaztepe Yerleşkesi
  Buca-İZMİR


  Laboratuvardan Görünümler  Sidebar Menu